Ideer til Sdr. Feldings udvikling

Udkast til Centerbyplan

Grøn Plan

Input til kommuneplan

Til nye borgere

Lokalrådet fik i 2012 udarbejdet en pjece for potientielle og kommende tilflyttere til Sdr. Felding området. Vi har udarbejdet pjecen fordi vi ønsker flere der bosætter sig i Sdr. Felding og fordi vi synes vi har rigtigt meget at byde på.

Tryk på billede og se hele pjecen

Udviklingsplan 2020

Lokalrådet har været initiativtager til den udviklingsplan, der nu er færdigudarbejdet.

Udviklingsplanen er et udtryk for mange beboeres ønsker og visioner for byen de kommende 10 år ? og resultatet af en proces, som har involveret mange af byens beboere. Den er også byens eget forslag til en udviklingsstrategi og -plan, der kan indgå i Herning Kommunes videre planlægning.
Se Udviklingsplan 2020 her 

Erhvervsundersøgelse

På Lokalrådets initiativ er der foretaget en erhvervsundersøgelse.

I denne rapport giver ledere fra byens institutioner og virksomheder deres bud på Sdr. Feldings udviklingsmuligheder.

Læs rapporten her

 

46917 visits46917 visits46917 visits46917 visits46917 visits

Velkommen til Lokalrådet

Årsmøde i Lokalrådet

mni 23.05. 2017
Lokalrådet havde i går indkaldt til årsmøde, hvor Mogens Nielsen som formand aflagde rådets beretning.
Nogle af de ting vi har haft på dagsorden i det forløbne år er istandsættelse af den gamle jernbanebro her op til dens 100 års jubilæum, desværre har vi ikke kunnet skaffe midler til istandsættelsen, så den får lov til at stå uberørt nogle år endnu. Andre ting der har været arbejdet med er udvidelse af stisystemet rundt om Sdr. Felding, og i vores turistudvalg bliver der arbejdet ihærdig på at fremme turismen i området.
SdrFelding.dk som hører under Lokalrådet nyder en fin opbakning fra borgere i Sdr. Felding og der blev takket for de mange indlæg og billeder der bliver sendt til hjemmesiden/Facebooksiden.
Det er dog især den netop udarbejdede Centerbyplan der har taget meget tid i Lokalrådet og som vi vil  bruge en del tid på i det kommende år. Der er nedsat 3 arbejdsgrupper, der skal arbejde videre med at få omsat de mange ideer i planen til at de også bliver udført.
Læs mere her  Referat fra årsmødet   Rådets beretning

Udkast til Centerbyplan er kommet fra arkitekterne

mni 12.02. 2017

Arkitektfirmaet Arkitema, som Herning Kommune har hyret til at udarbejde et forslag til Centerbyplan for Sdr. Felding har nu sent et udkast. Inputtet i planen er blevet til ved flere møder i efteråret og senest borgermødet i hallen sidst i januar, samt ved ideer som Lene Gundahl Sørensen fra Arkitema har fremlagt til diskussion.

Der er 3 forslag til indsatsområder for planen og det er:

1. Hvordan kan vi gøre "Brugsen have" og den større parkeringsplads, ved brugsens flytning,  til noget virkelig interessant.

2. Nye boliger og hytter på det Gl. stadion.

3. Flere stier og stoppesteder i og omkring Sdr. Felding.

På mandag vil vi i Lokalrådet gennemgå planen og komme med input og kommentarer til planen. Og alle der har ideer eller kommentarer til planen er også velkommen til at sende det til Lokalrådet på mail: mogens@(if you can see this please update your browser)sdrfelding.dk.

Se udkast til Centerbyplan her

Fra borgermødet i hallen 25. januar 2017

Rigtig godt og hyggelig årsmøde i Lokalrådet

mni 26.05. 2016

Vi var 14 der var mødt op til årsmøde, og der var udover nedenstående beretning indlæg om mulig renovering af den gl. Jernbanebro, samt et indlæg om flygtninge i Sdr. Felding og de flygtninge møder der med succes er blevet startet op i Dagmar Bio hver tirsdag kl. 19.30, og som alle i byen bare kan møde op til.

Regnskabet blev forelagt af Paul Pedersen og fremviste et lille overskud på 468,62 Kr.

Der var valg af 2 nye borgerrepræsentanter til rådet, idet Jørgen Møller ikke ønskede at genopstille, og Henrik Jensen har overtaget pladsen som institurionernes repræsentant i rådet.

Som nye borgervalgte er Lars Svane, som hidtil har siddet som repræsentant for Handels- og Håndværkerfoeningen (HH) og Mogens Nielsen som hidtil har siddet som repræsentant for Borgerforeningen.

Borgerforeningens repræsentant er fremover Dorthe Viborg og for HH er det fremtidigt Helle Kjærsig der er repræsentant.

Som foreningsrepræsentanter forsætter Carsten Tygesen fra Menighedsrådet, mens Johnie V Larsen fra SFGIF er ny, og overtager pladsen efter Joan Ørbæk.

Visioner for Lokalrådets arbejde i det kommende år er:

1.    At få en sundhedshus i Sdr. Felding, hvor der båder er læger, og sundhedspersonale
2.    Udvikle turistmuligheder, så der kommer flere turister til byen og området.
3.    Få flere tilflyttere
4.    Gøre mere ved de grønne områder i byen og få flere stier til gående og løbende. Også gerne en Mountainsbike bane

5.    Renovering af jernbanebroen og få den integreret i stisystemet.

Der var stor interesse blandt de fremmødte for at vi arbejder videre med ideerne om et sundhedshus, ligesom vi nok skal have kigget på vores "Tilflytter pjece" og måske få den opgraderet og lagt ud diverse steder igen.

 

Beretning til Årsmøde i lokalrådet 2016 af formand Mogens Nielsen
1.    Velkommen
Stille år med få møder men dog med en del aktiviteter
Vi er med i kommunens Centerby kontaktudvalg, som holder møder hver3 til 4 gange om året på Rådhuset i Herning. Udvalget består af repræsentanter fra de fem centerbyer i kommunen, nemlig Vildbjerg, Aulum, Sunds, Kibæk og Sdr. Felding, samt politikere og folk fra administrationen. Desværre er der ingen penge i udvalget og derfor er udvalgets opgave nok også mere udveksling af oplysninger og lytte til nye tiltag fra kommunen.  Paul Pedersen og Jørgen Møller har siddet som lokalrådets repræsentanter de seneste 2 år.
Turisme er kommet på dagsordenen og i samarbejde med Visit Herning er der nedsat nogle grupper, som arbejder videre med ideer til udvikling af turismen i vores område.
Jernbanebro For et år siden besluttede vi at se på muligheden for en renovering af den gl. jernbanebro øst for Vardevej, og Henrik har kastet sig ud i projektet med god energi og fået Herning Kommune til at lave en undersøgelse af hvad det vil koste at få broen renoveret, det vil han fortælle om lige efter min beretning.
Byfornyelse. For 6-7 år siden var der gang i en større byfornyelse i Sdr. Felding, hvor der blev brugt ca. 2,7 mio. kr. (så vidt jeg husker) Nu har der været gang i byfornyelse i de andre centerbyer i kommunen og næste år er det så vores tur.
Mette Berggreen fra kommunen har skrevet at det at der er en centerbyplan kommunen vil hjælpe med
Processen består af to workshops med udpegede deltagere
der repræsenterer byen bredt (ca 25 personer). Vi plejer at få hjælp
fra borgerforening/lokalråd mv. til at udvælge deltagere på et lille indledende møde.
Forslaget til centerbyplan der bliver til på baggrund af de to workshops præsenteres på et borgermøde hvor andre så kan kommentere planen.
Det er borgernes plan og der bliver ingen egentlig politisk behandling.
Der følger ingen midler med, men planen kan jo danne baggrund for senere ansøgninger til fonde, kommune eller løses på privat initiativ..

Holdt fælles julemøde med Handels- og Håndværkerforeningen (HH) og Borgerforening, hvor vi kunne se hvem der sidder i foreningerne, og hører lidt om hvad der foregår. Vi sluttede af med en julefrokost.
Og ideen er at det ikke er sidste gang v holder et fællesmøde.

Flygtninge
Med tilskyndelse fra Herning Kommune, tog vi i Lokalrådet med Jørgen Møller i spidsen initiativ til at mødes med de flygtninge der er i Sdr. Felding, og sammen med borgerforeningen og HH, blev der stablet et flygtningemøde på benene, hvor der vel var mødt omkring 60 mennesker op.
Og her blev det besluttet at man skulle prøve at lave møde mellem borger og Sdr. Felding og flygtninge en gang om ugen ligesom i Kibæk. Det er nu i gang og dertil er der kommet en flot FB side, som Helle og Louise Kjærsig har fået sat op.

Møde med kommunens ”Grønne områder” i efteråret.
Vi havde et fint møde hvor vi kom rundt og så de forskellige grønne områder som kommunen bruger penge på passe.
Os dem der var med skulle også udfylde et spørgeskema til forvaltningen, som vi senere så skulle have resultatet af. Vi har dog ikke hørt noget endnu, på trods af forespørgsel.
Men ideen med at forvaltningen tager os med rundt i byen og hører vores mening er rigtig god, og kunne godt følges op af andre forvaltningsområder.
I Lokalrådet har Paul Pedersen arbejdet en den del med stier og har sammen med andre medvirket til at den norlige sti nu er færdig og sammen med Paul Krogh fra kommunen er der også blevet sat skilte med tekst om rundt omkring, f.eks. ned ved kanoophalingspladsen ved Brugsen og andre steder.

Hjemmesiden og Facebook-siden
Det er mig der står for SdrFelding.dks/hjemmeside. Den har 200 – 300 unikke besøgende hver dag, og en del foreninger har fået lavet deres egne hjemmesider her, de sidste der er kommet med er Cykelklubben og Pensionistforeningen.
Det koster 500 kr. pr. år at have en hjemmeside i vores system.
Jeg prøver at lægge nye historier ind hver eller hver anden dag med billeder, for at det ikke bare bliver en død side, og det kræver da en del tid. Men jeg tror på at den er med til holde sammen på byen og oplandet.
Facebook siden er nok den der udvikler sig hurtigst og der er nu knap 1.000 der synes godt om siden, og der er rigtig mange der er flyttet fra Sdr. Felding der bruger siden til at være orienteret om hvad der foregår i Sdr. Felding.
Anne-Mette er medredaktør på FB siden, og det er rart at være 2 til at lægge historier ind.

Fornyelse af Lokalrådet
Jeg har i samråd med FU arbejdet på at vi i år skal have nogle nye ansigter til at side i Lokalrådet, og det må gerne være nogle af dem som er toneangivende i de forskellige foreninger vi har i byen og helst formænd eller måske næstformænd.
Lokalrådet er jo tænkt som en paraplyorganisation for foreninger, erhverv og institutioner m.fl.
Og vi ønsker at være den lokale dialogpartner med Herning Kommune.
Derfor er det også rart at Dorthe Viborg fra Borgerforeningen, Helle Kjærsig fra H.H. og Johnie Larsen fra SFGIF har sagt ja til at indtræde i rådet.
Jeg tror på at det fortsat vil være godt at have Lokalrådet som det samlende i byen, og det derfor også er vigtigt at vi er bredt repræsenteret i rådet.

Til de to afgående medlemmer af rådet, Joan Ørbæk og Jørgen Møller, vil jeg gerne sige tak for jeres store indsats i de forløbne år.

Årsmøde 2016

Årsmøde 2016
Sdr.Felding Lokalråd afholder årsmøde
Onsdag d. 25 maj.  Kl 19:30
i Dagmar Bio

Dagsorden:

1.    Valg af dirigent.
2.    Fremlæggelse af rådets beretning.
3.    Fremlæggelse af rådets handlingsplan.
4.    Fremlæggelse af regnskab og godkendelse.
5.    Behandling af indkomne forslag
6.    Valg af 2 borgere til Rådet i lige årstal og 1 borger til Rådet i
        ulige årstal.
7.    Valg af 1 suppleant til de borgervalgte rådsmedlemmer.
8.    Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
9.    Eventuelt.

Alle er velkomneIndsamling til fordel for UNICEF 10. oktober

mni 06.10. 2015

Lørdag d. 10. oktober kl. 10.00 - 13.30, vil Lokalrrådet og Borgerforeningen arrangerer en lokal UNICEF indsamling, med det formål at samle penge ind til at sikre børn over hele verden retten til et godt børneliv, sådan som det er beskrevet i FNs Børnekonvention

Der vil være musik, der kan købes pølser, kage og drikkevarer, ligesom der vil kunne laves græskarmænd og andet.

Herning er i 2015 udråbt som UNICEF by og i den forbindelse har Dorte West modtaget en lokal Sdr. Felding "ynglepulje" på 10.000 kr, som gerne skulle yngle til fordel for UNICEF.

Ved 10.30 tiden kommer Kirsten Toft Bang fra Unicef Herning ud og fortæller om Unicefs arbejde.

Alle er velkomne til vores lille arrangement.

Optimisme på Lokalrådets Årsmøde 2015

mni 20.05. 2015

På Lokalrådets Årsmøde tirsdag aften, fremlagde formanden Chris Andersen en optimistisk beretning, hvor han kom ind på de mange ting der sker i byen, bl.a. Dagmar Bio´s store succes med koncerter, haludvidelsen der nu kommer igang, istandsættelsen af tennisbanen og ja der er udsigt til byfest igen i starten af august.

Ved valg til rådet var Chris Andersen på valg, men han ønskede ikke genvalg til rådet, grundet nyt arbejde i Holstebro. Og da der ikke blandt de tilstedeværende var nogen der ønskede at stille op, besluttede mødet at rådet selv skulle gå ud og finde et nyt medlem, inden næste rådsmøde, hvor også konstitueringen finder sted.

Under Evt. diskuterede vi muligheden for at finde to frivillige landsbypedeller, der kan hjælpe med at forskønne byen i samarbejde med lokalrådet og forhåbentlig kommunen. Men mere om det senere.

Læs Lokalrådets beretning

På Lokalrådes årsmøde var der livlig debat om Sundhedshus

mni 21.05. 2014

Omkring 23 var mødt om til Lokalrådets årsmøde onsdag aften. Mødet startede med indlæg fra Jørgen Møller om muligheder i et sundhedshus. Og efter ham var det Pia Wiborg Astrup fra Rigion Midt der fortalte om regionens interesse i mange lokale sundhedscentre, som vil være e god supplement til de nye storsygehuse.

Efter det var der årsmøde i Lokalrådet hvor formand Chris Andersen afgav en fyldig beretning, se link til beretningen under her.

Nyvalgt til lokalrådet blev Henrik Odderskjær Jensen. han afløser Tina Poder som ikke ønskede genvalg. 

Der vil en af de nærmeste dage komme lidt mere om ideer og muligheder for et sundhedshus i Sdr. Felding.

Læs lokalrådets beretning

Sdr. Felding Lokalråd afholder Årsmøde
Onsdag d 21. maj kl. 19:00 i Dagmar Bio

      Dagsorden:

     Indlæg omkring Sundhedshuse af Region Midt.

        Herefter årsmøde.

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Godkendelse af regnskab.

4. Orientering af handlingsplan for det kommende år.

5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Tina Poder og Jørgen Møller.

6. Valg af suppleant.

7. Valg af revisor samt 1 suppleant

8. Indkomne forslag

9. Eventuelt

Forslag til behandling på årsmødet skal være bestyrelsen i hænde senest 3 dage før mødeafholdelse.       

 

 

 Lokalrådsmøder

    Mandag d. 18. september 2017

    Mandag d. 20. November 2017

    Nytårskur

    Mandag d. 15. Januar 2018

    Mandag d. 16. april 2018

    Årsmøde

    Mandag d. 28. maj 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k