�  Bogmærke �  Sitemap �  Printvenlig visning �  Søg

 

Dorte West
Medlem af Herning byråd
Åparken 24, Sdr. Felding

Nyhedsbrev – Januar 2018

mni 28.01. 2018

Så er det blevet tid til det første nyhedsbrev i 2018 efter en veloverstået valgkamp og en efterfølgende tiltrængt juleferie. Som sagt gik valget godt – ja faktisk gik det over al forventning. Med jeres hjælp lykkedes det, at blive valgt ind til både byråd og regionsråd.

På baggrund af et godt valgresultat til byrådet fik jeg tilbudt at fortsætte som formand for Børne- og Familieudvalget i Herning Kommune.

Til regionsrådsvalget fik jeg 4. flest stemmer af alle, hvilket åbnede muligheden for at få en plads i det eftertragtede Forretningsudvalg. Dette på trods af at Venstre efter konstitueringen kun fik to pladser i dette udvalg. De to pladser er gået til Carsten Kissmeyer og jeg.

Tusind tak for hjælpen til alle der har støttet mig igennem valgkampen. Det betyder utrolig meget, at man har god lokal opbakning. 

Den nye valgperiode startede for byrådets vedkommende med to dages intro-konference på Skarrildhus. Her fik byrådet indsigt i kommunens aktuelle økonomi og nogle af de udfordringer og muligheder der ligger foran os.

Desuden var der lavet en udvalgsformandscafe, hvor de øvrige politikere skiftedes til at ”besøge” udvalgsformændene, og drøfte de temaer, som de syntes er væsentlige at tage fat på i denne periode. Det var et par rigtig gode dage. 

 

Jeg kørte direkte fra Skarrildhus til en tilsvarende introkonference i regionsregi i Viborg. På regions-huset i Viborg brugte vi den første dag på at få et overblik over de overordnede ansvarsområder for regionen.

Om aftenen fortsatte drøftelserne med et oplæg fra en journalist over emnet – medier og politikere. Programmet fortsatte dagen efter med gruppedrøftelser over nogle konkrete problemstillinger.

Det var spændende og lærerigt, men også en ret stejl indlæringskurve for en ny regionspolitiker.

Derefter kunne jeg køre tilbage til rådhuset i Herning og afholde mit første udvalgsmøde for Børne- og Familieudvalget. Et intromøde til udvalget, da der er tre nye medlemmer i udvalget. Og derefter var jeg faktisk også klar til at komme hjem til familien i Sdr. Felding og slappe lidt af. 

 

Det politiske arbejde er gået i gang. Jeg har afholdt det første almindelige møde med Børne- og Familieudvalget, og så har jeg været til det første møde med forretningsudvalget i Viborg.

Desuden har der lokalt været afholdt flere møder i en mindre arbejdsgruppe for at fremme ønsket om et sundhedshus i Sønder Felding. Der er godt nyt, men der venter også en større opgave foran os, som vi i fællesskab skal have løst. Det kommer I snart til at høre mere om.

 

Tirsdag den 23. januar har vi afholdt årets første byrådsmøde. Særligt spændende var det nok for de 7 nye byrådsmedlemmer.

Det er starten på min 3. periode i byrådet, og jeg syntes det nye byråd tegner lovende. Der er en del gengangere med mange års politisk erfaring, og så er der kommet nye gode folk til.

Jeg håber det gode samarbejde i Herning Byråd på tværs af partier og holdninger vil fortsætte i denne periode, så vi kan bruge kræfterne på at udvikle Herning Kommune i den retning vi ønsker retning.

Jeg glæder mig til fire år mere med lokalpolitik.

 

Byrådsmødet var forholdsvis kort da der kun var 12 punkter på dagsordenen. Heraf en stor del som handlede om at fastsætte principper for:

• Underskriftbemyndigelse i kommunen

• Forretningsorden for byrådet

• Styrelsesvedtægter for byrådet

• De økonomiske styringsprincipper i byrådets arbejde

• Delegationsplan (hvor er beslutningsansvaret placeret) for det almene boligområde samt for salg af kommunale ejendomme og arealer

 

Investering i lystfiskerturisme – frigivelse af 1,4 mil. på byrådsmødet

Byrådet i Herning Kommune har tidligere besluttet, at afsætte midler til at fremme lystfiskerturismen ved vores tre største å-løb. I alt er der afsat 5 mio. kr. fra 2015-2018, og indsatsen skal foregår i et samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune.

Fra 2018 er Viborg kommune også gået med i samarbejdet. En del af beløbet er i 2016 – 2017 blevet på markedsføring (www.riverfisher.dk), erhvervsudvikling, infrastruktur og optimering af vandløb.

Konkret skal der i 2018 arbejdes videre med øget markedsføring på eksempelvis det tyske marked og på lystfiskermesser i ind- og udland. Indsatsen bærer allerede frugt. Der meldes om en mærkbar stigning i antal af udenlandske lystfiskere, der kommer her til området. Det skulle samtidig gerne have en afsmittende effekt på lokale butikker og overnatningssteder.   

Det var meget kort nyt fra årets første byrådsmøde. Husk I altid er velkomne til at kontakte mig med stort og småt. Og nu også med emner til regionsrådet.

mni 29.10. 2014

Nyhedsbrev – oktober

 

Så er det tid til en lille efterårshilsen. 

Som det sikkert er synligt for enhver, så er valgkampen for alvor skudt i gang. I går kom der plakater op i lygtepælene, og der var rift om de gode pladser. Jeg havde heldigvis en god flok frivillige til at hjælpe med at sætte plakater op. Da jeg både stiller op til byrådsval-get og til regionsrådsvalget havde jeg denne gang 600 plakater i forhold til sidste gang, hvor jeg kun havde 100 stk. Til gengæld hænger der nu plakater op fra Skjern til Århus. 

 

At jeg både stiller op til byrådet og regionsrådet denne gang har skabt lidt forvirring og jeg har fået en del spørgsmål. For det første er det enormt vigtigt for mig at understrege, at jeg først og fremmest stiller op til byrådsvalget. Jeg brænder stadig for byrådsarbejdet og øn-sker fortsat at repræsentere Sdr. Felding, Stakroge og Sandet i Herning Byråd. Det er af-gørende vigtigt, at vores lokalområde er repræsenteret i byrådet. Det har jeg fået bekræftet gang på gang - særligt i forbindelse med budgetforhandlinger, hvor politikere har kæmpet særlig hårdt for projekter, der tilgodeser netop det område, de selv kommer fra. Jeg vil fort-sat gerne være Sdr. Felding, Stakroge og Sandets stemme i Herning byråd. 

 

Når jeg også stiller op til regionsrådsvalget hænger det sammen med, at vores nuværende repræsentant fra Herning Venstre Ulla Dideriksen ikke stiller op denne gang. Ulla har siddet i regionsrådet magtfulde forretningsudvalg gennem de seneste 12 år. At gøre sig berettiget til sådan en plads kræver omkring 8000 personlige stemmer. Det er rigtig mange stemmer. Herning venstre har derfor ønsket at finde en ny stærk kandidat, der skal prøve at overtage Ulla’s plads i regionsrådet. Valget er faldet på mig, på grundlag af mine 8 års politiske erfaring – heraf de fire som formand for Børne og Familieudvalget og min ud-dannelse som Cand. Oecon med speciale i sundhedsvæsenet. 

Det er jeg naturligvis stolt over, men opfordringen krævede også lidt betænkningstid, da jeg som sagt stadig ønsker at sidde i byrådet. Jeg valgte dog at sige ja, da jeg mener det er utrolig vigtigt, at Herning Kommune er godt og stærkt repræsenteret i regionsrådet. 

For at få det hele til at hænge sammen er jeg nu gået ned i tid på mit arbejde som under-viser ved Vestjydsk Handelsskole, og hvis det lykkedes at blive valgt ind til både byråd og regionsråd, så går jeg yderligere ned i tid fra januar. Det er bestemt ikke unormalt at politi-kere sidder i både byråd og regionsråd. 

 

Så husk at stemme til valget d. 21.11 og stem gerne personligt og lokalt. 

 

 

Lidt nyt fra sidste byrådsmøde

 

Årets frivilligpris fra Herning Kommune

Forud for byrådsmødet blev byrådets pris for frivilligt arbejde uddelt.

Prisen gik til Bodil Markmøller som i årtier har hjulpet børn, unge og ældre på forskellig vis.

Bodil Markmøller har været en vigtig drivkraft bag de populære søndagscaféer, som er med til at forebygge ensomhed hos ældre. Som næstformand for Ældrerådet og medlem af Seniorråd Vest har hun arbejdet ihærdigt for at finde midler og opbakning til caféerne, der i dag eksisterer 12 forskellige steder i kommunen. Stort tillykke til Bodil med den for-nemme hæder som Herning Kommune siden 2001 har uddelt. Prisen er på 5000 kroner, og gives til både personer, grupper, foreninger og institutioner, der yder en frivillig og be-mærkelsesværdig indsats i Herning Kommune. 

 

Byrådsmødet havde 25 sager på dagsordenen

 

Budget 2018 blev endelig godkendt.

Vedtagelse af det årlige budget skal behandles 2 gange, inden det kan endelig vedtages. Derfor budget 2018 endnu engang på dagsordenen. I de seneste nyhedsbreve har jeg skrevet mere om indholdet i budgettet, så jeg vil denne gang nøjes med at glæde mig over at det lykkedes at samle hele byrådet om budgettet for 2018.

 

Ny gågade, hvordan kan den bruges?

Vi har netop indviet den nyeste del af gågaden i Herning. I samme ombæring har vi i by-plan vedtaget en forenkling af reglerne, så det som forretningsdrivende eller restaurati-onsejer er nemmere at forstå og følge de retningslinjer/det regulativ som samlet hedder ”brug byen”. Regulativet blev vedtaget med den bemærkning at de skal evalueres efter senest 4 år.

 

Lokalplaner

Som altid fylder foreløbige og endelige vedtagelser af lokalplaner en del på byrådsmødet. Blandt andet blev der vedtaget lokalplaner som muliggør etablering af et nyt boligområde i Hammerum og i Vildbjerg centrum.

 

Mere velfærdsteknologi - kan det øge trivslen hos ældre og demente?

I budgettet for 2017 afsatte vi 1 mil. til at afprøve nye former for velfærdsteknologi, som skal komme ældre og demente til gavn. For ældre i eget hjem er det blandt andet forsøg med telesundhed, som skal gøre den ældre mere tryg efter tidlig udskrivelse fra sygehus. I forhold til demente er det afprøvning af hjælpemidler som skal styrke trivslen og velbefin-dende hos den demente. Det bliver spændende at høre om teknologien kan bidrage til en positiv oplevelse for de ældre, der nu tester produkterne/projekterne af.

 

Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse - STU - etablerer ”arbejdende værksted og butik i gågaden”

Ungdomscenter Knudmosen, som i Herning står for STU (den særligt tilrettelagt ung-domsuddannelse), som er et tilbud til unge som kræver særlig hjælp i deres uddannelses-forløb. Knudmosen har igangsætter et nyt projekt, hvor undervisningen af de unge sker i et arbejdende værksted i gågaden. Dette er bl.a. for at træne de unge i at fungere i reali-stisk arbejdsomgivelser, bringe dem tættere på det samfund, som de er en naturlig del af, men ofte har svært ved at være i. Ved at flytte en del af STU’s undervisning til det åbne værksted, håber Knudmosen at synligheden kan være med til at skabe bedre kontakt til det omkringliggende samfund. Ligesom nærheden til butikker giver mere mod og motiva-tion til den unge i forhold til reel beskæftigelse eller uddannelse. Tanken er at det arbej-dende værksted skal fremstille egne unika produkter, men også tilbyde butiksejere i gå-gaden hjælp til at få løst mindre opgaver i egne eller i skolens lokaler. Det arbejdende værksted er et forsøgsprojekt som løber over to år.

 

Det var kort nyt fra byrådsmødet.  

 

Og så vil jeg lige gøre opmærksom på, at der er politisk paneldebat på Sønder Felding efterskole onsdag d. 8. november. Så skulle man have lyst til at overvære denne valg-debat og møde nogle af kandidaterne til byrådsvalget, så er arrangementet åben for alle. Det er kl. 19.00 på efterskolen. 

 

Jeg håber på en god og sober valgkamp.

 

Og husk at I altid er velkomne til at tage kontakt til mig med stort og småt.

Venlig hilsen

Dorte West (V)

Formand for Børne- og Familieudvalget

Dorte West om kommunens budgetforlig

 

mni 13.09. 2017

Godt nyt til alle borgere i Herning Kommune. I dag har et samlet byråd forhandlet budget for de kommende år på plads, og der er kommet rigtig mange gode ting med i budgettet. Herning kommune økonomi fremstår robust og er fortsat en kommune i rigtig god udvikling.
Som formand for Børne- og Familieudvalget glæder jeg mig, at der er fundet midler til blandt andet:
• Udvidelse af pladskapaciteten i daginstitutionerne Kernehuset-Engblommen ved Engbjergskolen i Snejbjerg og ved Højgård Børnehus ved Højgårdsskolen i Lind. Der er tale om både nybyggeri og renovering
• SFO’en ved Lundgårdsskolen som knyttes tættere til skolen, hvilket kræver ombygning og renovering
• Styrkelse af kvaliteten i vores dagtilbud
• Fokus på vikardækning på vores folkeskoler
• Sundhedsplejen, som forebyggende indsats
• Dagplejen – som kan være udfordret af udsving i antallet af børn i specielt yderdistrikterne
• Videreførelse af Ung-Mod 24/7
• videreførelse af projekterne ”Når cykelhjelmen ikke er nok” og ”Trivselsgrupper for skoleelever” der hjælper psykisk sårbare børn og unge
• Styrkelse af samarbejdet mellem skoler og foreninger
På social- og sundhedsområdet glæder det mig at der er fundet midler til eksempelvis:
• Flere plejehjems og bo-tilbudspladser
• Flere driftsmidler til handicapområdet
• Bedre rehabiliteringsforløb efter kræftbehandling
• Styrket indsats overfor ensomme ældre
På kultur- og fritidsområdet er der fundet midler til blandt andet:
• Haludvidelse i Tjørring og Haderup
• Flytning af kulturfabrikken i 2019
• Kunstgræsbane ved Herning Fremad
Af andre tiltag kan nævnes midler til:
• Bedre bredbåndsdækning i hele kommunen
• Flere byggegrunde
• Kortere sagsbehandlingstider på byggesager
• Styrket samarbejde med erhvervslivet om flere lærlingepladser
Lokalt glæder det mig, at det lykkedes at finde 125.000 Kr i budgettet til forbedring af klubfaciliteterne i Åskov Golfklub. Et stort ønske der nu går i opfyldelse. Et stort skulderklap til alle de frivillige, der har kæmpet for at forbedre forholdene for særligt de unge i klubben.
Dette var blot nogle af de tiltag der ligger i budgetforliget for 2018-2021.

Nyhedsbrev – September 2017

mni 04.09. 2017

Så er det sidste halve år af denne byrådsperiode begyndt. Da jeg blev genvalgt for knap fire år siden tænkte jeg, at nu går der heldigvis mange år før der er valg igen. Men pludselig er de fire år gået og et nyt kommunal og regionsrådsvalg står for døren. Det er tydeligt at fornemme, at valgfeberen så småt er begyndt at sprede sig – både blandt nuværende byrådsmedlemmer og håbefulde kandidater. Et spændende politisk efterår er på vej.

 

Budgetkonference
I sidste uge var et samlet byråd til budgetkonference i to dage på Skarrildhus. Der var et tæt program og flere temaer i forhold til budget 2018 blev fremlagt og diskuteret. Herning Kommunes økonomi ser grundlæggende sund ud. Borgmester Lars Krarup mener, at der vil kunne tilføres omkring 12 mio kroner ekstra til kommunens driftsudgifter årligt fra 2018. Lars Krarup har som udgangspunkt for forhandlingerne foreslået en fordeling af de ekstra 12 mio kr. således: 7 mio. kr. til Social- og sundhedsudvalget, 3 mio. kr. til Børne og Familieudvalget, 1 mio. kr. til Teknik og Miljø og endelig 1 mio. kr. ekstra til Kultur og Fritid. Der er naturligvis rigtig mange bud på, hvad de ekstra driftsmidler kan bruges til, og der kunne snild bruges flere. Desuden er der flere ønsker til nye anlægsinvesteringer. De kommende budgetforhandlinger vil afgøre den endelige fordeling af midler til både drift og anlæg.  Når det endelige budget for 2018 er endelig forhandlet på plads vil jeg skrive endnu et nyhedsbrev, som vil blive sendt til jer.

Venstre går som sædvanligt efter et bredt budgetforlig med så mange partier bag budget 2018 som muligt.

Budgetkonferencen sluttede tirsdag og om aftenen var der byrådsmøde med 49 sager på dagsordenen. Her er kort nyt fra byrådsmødet:

 

Mange sager fra byplan

Knap halvdelen af sagerne på byrådsmødet var fra Byplanudvalget i form af nye lokalplaner, nye byggeprojekter for boliger, etablering af erhverv eller større butikker. En ændring i planloven har f.eks. givet mulighed for, at der i højere grad kan etableres større butikker med særligt pladskrævende varer i udkanten af byen. Flere butikker står på spring for at etablere sig i Herning – særlig i området ved Herning Centret og Bauhaus. Det er naturligvis glædeligt, da et større udvalg af butikker vil tiltrække flere kunder fra et endnu større opland end i dag. Det vil kunne medføre en positiv afsmittende effekt på allerede etablerede butikker i byen.

Lokalplan for området mellem Torvegade og Vestergade i Sdr. Felding blev endelig godkendt. Det giver mulighed for at omdanne erhvervsejendommene ved Torvegade til tæt-lav og åben-lav bebyggelse. Det kan medføre at parallelvejen ved Torvegade på sigt kan blive nedlagt og inddraget til boligformål. Dog skal der naturligvis sikres vejadgang, så længe der er erhverv i bygningen.

 

Grøn ordning understøtter lokale projekter i Sunds og Kibæk
Grøn ordning har til formål at fremme accepten af Vindenergi. Det sker ved at yde økonomisk støtte til lokale projekter. Disse midler er blandt andet blevet tildelt forskellige projekter i Sunds og Kibæk. Begge steder er der økonomiske midler, da nogle af de projekter der blev søgt penge til alligevel ikke er blevet gennemført. Derfor har der været en ny ansøgningsrunde, så der nu er uddelt midler til en sauna til Sunds vinterbaderklub, et muldtoilet ved Sunds FDF’s bålhytte og sheltere, midler til opvarmning af Kibæk Mølle, og sidst til etablering af bålhytte eller shelters ved Børnesøen i Kibæk.
Grøn ordning har gennem de seneste år bidraget positivt til mange borgerdrevne initiativer. Desværre ophører ordningen i starten af 2018 . Dette kan få betydning for den forventede tildeling af midler fra Grøn Ordning i forbindelse med et kommende vindmølleprojekt i Sandet/Stakroge. Derfor har Byplanudvalget indsendt høringssvar til Energistyrelsen med en kraftig opfordring om, at allerede vedtagne projekter der ikke når opførelse inden starten af 2018 stadig har mulighed for at søge ordningen.

 

Det var et forholdsvist kort byrådsmøde uden de helt store diskussioner. Husk at det fulde referat kan findes på kommunens hjemmeside.

 

Afslutningsvis kan jeg nævne, at Venstre i Sønder Felding–Stakroge i dag har afholdt et arrangement på Sandet Hotel, hvor vi havde inviteret medlemmer m. fl. til en fælles drøftelse af fremtidsmuligheder for udvikling af vores lokalområde. Anne Høgdal Larsen fungerede som facilitator og guidede os kyndigt igennem dagens program, hvor mange idéer og forslag til implementering blev drøftet. Vi har rigtig meget at byde på, og der er god udvikling i vores sydlige del af kommunen i disse år. Men vi vil frygtelig gerne at endnu flere får øjnene op for, hvor skønt det er at bo i Sønder Felding og omegn.

 

Med venlig hilsen

 

Dorte West

 

Mail:             byrdw@herning.dk        

Mobil:           40259666

 

Husk at I altid er velkomne til at kontakte mig med stort og småt.


 

 

Nyhedsbrev - Maj 2017

mni 18.05. 2017

På byrådsmødet tirsdag d. 16. maj var der 21 sager til behandling.

Social investering i Gullestrup
Politiet har gennem længere tid oplevet øget uro i Gullestrup. I stedet for at sætte mere politi på i området, så vurderer politiet at der er behov for at tænke i nye løsninger.  Politiet vil involvere både erhvervslivet og kommunen i et forsøg på at skaffe flere jobs til nogle af de unge i området. Man ved af erfaring at uro ofte kan opstå ved, at de unge keder sig. Ved at hjælpe de unge ind på arbejdsmarkedet, så kan det være med til at sikre varig beskæftigelse og give mening og indhold i hverdagen. 
Politiet har søgt EU om støtte til projektet, og har fået tilsagn om knap 1.8 mio. kr..

 

NIDO – forskningsenhed ved DNV
Herning Kommune vil bidrage med 5 millioner til at sikre kvalitet og ekspertise på DNV i fremtiden, samt mulighed for øget erhvervsturisme i vores område.
I tilknytning til det nye sygehus i  Gødstrup, arbejdes der på at få etableret et center for forskning og udvikling, kaldet NIDO.
Et forskningscenter med tilknytning til sygehuset vil sikre:
- Rekruttering af dygtige speciallæger til Gødstrup
- Mulighed for universitetsspecialer på sygehuset
- Grobund for internationale medicinske konferencer

 

De to første punkter vil højne kvaliteten og ekspertisen til gavn for borgerne og det sidste punkt tror vi på vil få positiv virkning på erhvervsturismen. På gårsdagens byrådsmøde vedtog vi derfor at bevillige 5 mio. kr til projektet, som har en anslået anlægs-sum på 148 mio. Der er etableret en fundrasing-gruppe, som består af repræsentanter fra kommuner og erhvervsliv fra hele optageområdet for DNV Gødstrup. Denne gruppe arbejder ihærdigt med at skabe den fulde finansiering af NIDO.

 

Renovering af tage på to skoler, samt penge til bekæmpelse af skimmelsvamp.
På budgetkonferencen i april besluttede vi at afsætte ”her og nu midler” til renovering af tage på hhv. Højgårdskolen i Lind samt Engbjergskolen i Snejbjerg.
Desuden blev det aftalt at afsætte midler til udbedring af skimmelsvampsager på Sunds Skole, Lind Skole og Arnborg skole. Vi ved af erfaring, at det kan komme til at koste utrolig mange penge, hvis der ikke bliver taget hånd om skimmelsvamp i tide.  Derfor frigav vi på byrådsmødet i aftes i alt 14,525 mio. kr. til ekstra bygningsvedligehold.
Udgifterne finansieres af overskud opstået i forbindelse med salg af kommunale ejendomme i 2017, samt midler overført fra 2016 til energirenoveringer.

 

Frigivelse af 68,121 mio. kr. til Lindbjergskolen
Med frigivelse af anlægsbevilling til Lindbjergskolen kommer vi et stort skridt videre mod en ny skole, der skal erstatte de nuværende to skoler i Hammerum og Gjellerup. Og det er jo ikke bare en skole der bygges. I sagsfremstillingen står der ligefrem at Lindbjergskolen bygges som en ”mini-by” med adskilte bygninger for indskoling, mellemtrin og udskoling. Det nye byggeri kommer også til at rumme et bibliotek, en tandklinik, et SFO tilbud samt forbedrede idrætsfaciliteter både inden for og udenfor.

Det nye byggeri kommer uden tvivl til at skabe stor værdi for alle borgere – ung som gammel - i Hammerum og Gjellerup. Det vil blive nogle rigtig gode faciliteter der kan benyttes døgnet rundt – året rundt.

Det bliver på mange måder en ny og spændende skole. Der er tænkt i spændende læringsmiljøer, hvor eleverne i mellemtrinnet og udskoling ikke har de traditionelle klasseværelser, men i stedet har undervisning i lokaler, der er fagligt kodede. Så eleverne flytter sig alt efter hvilket fag de skal have. I indskolingen har man stadig klasseværelser, da det i højere grad skaber tryghed for de yngste børn.

 

Hvis man er nysgerrig efter at høre mere om projektet, afholdes der et arrangement for alle interessenter og borgere i Hammerum Hallen tirsdag d. 6. juni kl. 17.00–19.30.  Her vil der være en præsentation af projektet. Skoleleder, idrætslivet og bibliotek vil komme med en præsentation af deres del og tanker vedr. byggeriet. Alle er velkommen.

 

Det var kort fra gårsdagens byrådsmøde.
Husk I altid er velkommen til at kontakte mig med stort og småt.

Med venlig hilsen

Dorte West (V) – formand for børne- og familieudvalget
Herning Kommune
Mail: byrdw@herning.dk
Mobil: 40259666

Nyhedsbrev – marts

mni 13.03. 2017

 

Jeg vil gerne starte mit nyhedsbrev denne gang med en mere personlig nyhed. Jeg er blevet opfordret til at stille op som spidskandidat for Venstre Herning til Regionsrådsvalget til november. Det betyder, at jeg skal overtage Ulla Dideriksens plads som spidskandidat.

 

Ulla har gjort det rigtig godt og har ved de seneste Regionrådsvalg fået så mange personlige stemmer, at hun har opnået en af de magtfulde pladser i Regionens Forretningsudvalg. Det er denne post Herning Venstre håber og forventer, at jeg kan opnå i regionen efter Ulla. Det skal straks siges, at jeg samtidig går efter en plads i Herning Byråd.

 

Helt formelt skal jeg vælges af Herning kommunes vælgerforening på mandag d. 20. marts. Her præsenteres de 4 kandidater, som har sagt ja til at stille op for Herning kommune. Vi håber og forventer, at medlemmerne af vælgerforeningen godkender de fire kandidater.

 

Jeg er naturligvis beæret over, at Kommuneforeningen peger på mig som spidskandidat. Jeg føler mig godt klædt på til at bestride en plads i regionsrådet. For det første har jeg knap 8 års erfaring med byrådsarbejde, heraf de fire som udvalgsformand for Børn- og Familieudvalget.
Desuden specialiserede jeg mig indenfor Sundhedsøkonomi, da jeg tog min Cand. Oecon uddannelse på Syddansk Universitet.

 

Mit speciale handlede om ulighed indenfor sundhedsvæsenet. Netop Sundhedsvæsenet er et af de største ansvarsområder regionen har. Det har altid interesseret mig, hvorledes man prioriterer de økonomiske midler med det formål at give borgerne mest mulig sundhed for pengene.

 

Men først skal Kommuneforeningen godkende mit kandidatur på mandag. Såfremt de gør det, så håber jeg naturligvis på lokal opbakning igen til næste valg. Og denne gang ikke kun til byrådet, men også til regionsrådet.

 

Nyt fra byrådsmødet tirsdag d. 8. marts. På mødet var der 50 punkter til behandling.

 

En kommune i vækst
17 punkter på byrådets dagsorden handlede om planer for kommende udvidelser af eksisterende virksomheder og mulighed for placering af nye virksomheder.
Et godt bevis på at handels- og erhvervslivet blomstrer i hele kommunen. Der var sager fra Gødstrup, Aulum, Sdr. Felding, Fasterholt, Herning og Vildbjerg.

 

For Sdr. Feldings vedkommende handlede det om endelig godkendelse af lokalplanen, der skal ligge til grund for den nye butik som brugsforeningen vil bygge. Og man må sige, at der gik ikke længe efter denne godkendelse gik igennem byrådet til de nu er i fuld gang med at rive bl.a. den gamle Købmandsbutik ned. Det bliver spændende. 
Der var specielt debat omkring den endelig vedtagelse af Hornsyld Købmandsgård, som er et Foderstof  mellem Gødstrup og Skibbild. De får nu mulighed for at udvide silokapaciteten med 8 siloer i 24,5 meters højde.

 

Løvbakkerne - bedre plads til de besøgende
Naturcentret Løvbakkerne ved Gullestrup er en stor publikumssucces. Både skoler, daginstitutioner og dagplejere er flittige besøgende. Ligesom en masse børnefamilier benytter området. Derfor besluttede vi ved det seneste budget, at forbedre toilet- og P-forhold. Der blev derfor frigivet i alt 1.9 million til dette arbejde på byrådsmødet.

 

Flertal vedtog balanceplan på det specialiserede socialområde for børn og unge
I Børn- og familieudvalget har vi gennem de seneste mange måneder arbejdet med at finde nøglen til at skabe økonomisk balance på området for udsatte børn og unge.  Den svære opgave er at få budgettet til at passe, uden det føles som en besparelse. Ingen tilbud må lukkes uden at børnene får et andet tilbud i stedet.

 

Det økonomiske underskud på området stammer bl.a. fra at vi tidligere har solgt mange pladser på Børnehjemmet Toften til andre kommuner. I dag bruger vi og andre kommuner i langt højere grad familie- eller netværkspleje.

 

Erfaringer viser, at børn som vokser op så tæt på et normalt familieliv som muligt, klarer sig bedre i voksenlivet. Det tager vi nu konsekvensen af, og når de sidste 4 børn som i dag er på børnehjemmet er kommet i plejefamilier, lukker vi Toften. Da vi i højere grad benytter familiepleje har vi fokus på bedre uddannelse, support og mulighed for faglig sparring med vores plejefamilier.

 

Udover lukningen af Toften er der udarbejdet en plan for, hvordan vi omorganiserer de fleste tilbud på området. Omorganiseringen består i høj grad af, at vi i stedet for specielle pladser tilbyder specielle planer, som tager udgangspunkt i det enkelte barns problemer og behov.

 

Det kan være klubtilbud 2 - 3 gange ugentlig, som en aflastning for familien. Det erstatter nogle af familiens døgnaflastninger, men hjælper i højere grad med at få hverdagene til at fungere. Samtidig har vi gode erfaringer med at nogle af vores fagpersoner tager ud i familiernes hjem og hjælper med at håndtere konfliktsituationer.

 

Kan barnet ikke være i egen familie tilbydes familie- eller netværkspleje til barnet samtidig med, at der kan følges op med familietræning til forældrene. Vi har gennem de seneste år investeret i at ansætte flere socialrådgivere, da vi ved at hyppigere opfølgning skaber gode relationer, tryghed og bedre resultater for og med børnene.

 

Omorganiseringen på hele området er en naturlig udvikling af ”Herning Modellen”, hvor vi har fået øjnene op for at forebyggelse, nærhed til familierne, tidligere og hyppigere indsats over for udsatte børn og unge betaler sig - både på økonomiske - men ikke mindst det menneskelige plan.
Balanceplanen blev vedtaget af samtlige partier i byrådet på nær socialdemokratiet (27/4), der ikke anviste et reelt alternativ til balanceplanen.

 

Arv til forebyggelse på hjerteområdet
Kommunen har modtaget en arv på 1 million kroner fra en person i Herning Kommune. Pengene er øremærket til forebyggelse på hjerteområdet. Derfor bliver der igangsat sundhedstilbud med fokus på motion og sundere livsstil særlig målrettet mænd, ligesom en del af arven bruges til at sikre tilbuddet ”hjertemotion”.
Det var lidt nyt fra mit politiske arbejde. Husk I altid er velkomne til at tage kontakt til mig med stort eller småt.
Venlig hilsen
Dorte West          Mobil:   40259666  Mail:  byrdw@herning.dk

 

 

 

 

Nyhedsbrev – Februar 2017

mni 04.02. 2017

Så er det blevet tid til endnu et lille nyhedsbrev, der først og fremmest referer lidt fra sidste byrådsmøde, men også lidt om, hvad der ellers rører sig i Herning kommune.
Sidste byrådsmøde var d. 24. januar, og det blev et af de korteste møder jeg har oplevet. Humøret var ikke så højt pga. afgørelsen om placering af Politiskolen i Vejle. Der er ingen tvivl om at skuffelsen kunne mærkes på byrådsmødet. Især Lars Krarup og vores forvaltning har arbejdet benhårdt på at få politiuddannelsen til Herning gennem de seneste to år. Det har været et uskønt forløb og det højner bestemt ikke tilliden til politikerne og deres beslutningsgrundlag. Vi ønsker alle at skabe vækst og udvikling i vores område af landet, og her er det vigtigt, at vi også forsøger at trække flere uddannelser til. Det lykkedes desværre ikke denne gang, men så kan det være at vi har bedre held med os næste gang. 
Kommentarer til byrådsmødet:
Den Internationale skole i Ikast udvider
Byrådet har valgt at støtte udvidelse af Den Internationale Skole i Ikast med kr. 500.000.  Flere virksomheder i området har brug for at kunne tiltrække specialiseret udenlandsk arbejdskraft. Muligheden for at få sit barn på en international skole er derfor efterspurgt, og et bidrag til skolen er dermed med til at understøtte virksomhedernes chance, for at tiltrække kompetent arbejdskraft.
Boligudviklingen rundt i hele kommunen
6 punkter på dagsordenen vedrørte kommune- og lokalplaner fra Byplanudvalget. Disse planer giver mulighed for at opføre flere boliger rundt i kommunen og derved udvikling. Bl.a. omdannelse af et tidligere butiksområde i bymidten i Sdr. Felding, så området nu kan benyttes til boliger tæt på bymidten.
Nedbringelse af ventetid på genoptræning
Det er vigtigt at komme i gang med genoptræning, så hurtigt som muligt efter et sygdomsforløb. Derfor har Sundhed og Ældre ansøgt og fået bevilliget 1,3 millioner fra satspuljen 2015-2019. Pengene skal bruges til at ansætte flere terapeuter og indkøbe flere træningsredskaber. Det betyder at borgerne i Herning Kommune fremadrettet kan komme hurtigere i gang med genoptræning. I dag har vi en ventetid på 12 dage (på landsplan er den 14 dage). Med midlerne fra satspuljen forventer vi at kunne nedbringe ventetiden på genoptræning til blot 7 dage.
Vedligeholdelse af skoler
Gennem de seneste år har byrådet afsat midler til at renovering af tag, facader, vinduer og døre rundt om på kommunens folkeskoler. I budgettet for 2017 er der afsat 3 millioner som sammen med et restbeløb fra renoveringsprojekter i 2016 nu forventes at kunne sætte gang i nødvendig renovering på følgende skoler: Haderup, Lind, Vinding, Sunds, Kibæk og Sdr. Felding
Prioritering af rækkefølge på cykelstiprojekter
I budgettet for 2017, 18 og 19 blev der plads til 4 cykelstiprojekter i kommunen.
Disse projekter realiseres i følgende rækkefølge:
2017: Lys på den ny cykelsti mellem DNV-Gødstrup og Skibbild-Nøvling
2018: Lysanlæg på Ringkøbingvej mellem Herning og Snejbjerg
2019: Forlængelse af sti langs Skalmejevej i Sunds og etablering af grusstier langs Feldborgvej nordøst for Aulum.
I denne uge har jeg været på Børne- og unge Topmøde i Ålborg. Årets tema var ”Dannelse og uddannelse i det 21. århundrede”. Særligt fokus var der på dannelse, og vigtigheden af at kunne begå sig i forskellige fællesskaber. Der var mange gode oplæg, der gav stof til eftertanke.
I samarbejde med forvaltningen har jeg netop planlagt vores egen ”Børnetopmøde i Herning” d. 21. marts med selvsamme tema. Vi har inviteret alle, der er beskæftiget med Børn og unge i Herning Kommune. Det vil sige godt 2500 medarbejdere. På grund af transportmesse, der fylder alle haller er vi endt med at låne selveste Boxen til vores arrangement. De fire oplægsholdere er professor Svend Brinkmann (tidligere elev fra Lundgardsskolen i Tjørring), Rektor Stefan Herman, lektor Ole Henrik Hansen og sidst men ikke mindst kommer Thomas Skov Gaardsvig og runder hele topmødet af. Det ser jeg rigtig meget frem til.
Mandag d. 20. februar har vores lokale Venstre forening generalforsamling i Det legende hus kl. 19.00. Det er samtidig opstillingsmøde til kommunalvalget, der afholdes til november. Jeg har besluttet at stille op igen, da jeg fortsat mener det er utrolig vigtigt, at Sønder Felding er repræsenteret i byrådet i Herning. Jeg håber, der møder mange medlemmer op til generalforsamlingen. Nye medlemmer er bestemt også velkommen.
Samtidig vil jeg gerne understrege, at vi bestemt har plads til flere medlemmer i vores lokale vælgerforening. Man kan altid kontakte mig på nedenstående nummer, hvis man ønsker at tegne medlemskab.


De bedste hilsner

Dorte West
Åparken 24,
7280 Sønder Felding
Mobil nummer: 40 25 96 66
Mailadresse:   byrdw@herning.dk

Nyhedsbrev december 2016

mni 23.12. 2016

Nyhedsbrev fra Dorte West – december 2016

 

Så er det blevet tid til mit sidste nyhedsbrev i 2016. Julen nærmer sig med hastige skridt, hvilket også betyder ferie og tid til familie og venner. Skønt!

 

Jeg vil starte med at knytte nogle kommentarer til udvalgte punkter på sidste byrådsmøde, som blev afholdt tirsdag d. 13. december. 

 

25 mio kr til 4 midtbyskoler - Vestervangskole, Brændgårdskolen, Herningholmsskolen og Lundgårdsskolen

I den seneste tid har der været en del skriverier i medierne om folkeskolerne kontra friskolerne. I Herning Kommune er problemet i bund og grund ikke så stort, da der går færre elever på friskoler end på landsplan. Dog ser det anderledes ud i Herning Midtby, hvor der procentvis går flere elever på friskoler end landsgennemsnittet. Det kan der være flere grunde til, men som politiker er det vores ansvar, at arbejde for at forældre ikke fravælger vores folkeskoler. Gennem de seneste 10 år er der investeret massivt i renovering og nybygning af skoler rundt om i hele kommunen, hvilket er udtryk for at byrådet prioriterer vores folkeskoler højt. At forligspartierne bag budget 2017 nu ekstraordinært har fundet 25 mio kr. til midtbyskolerne i Herning er derfor glædeligt. Pengene skal primært bruges på at forbedre de fysiske rammer. Fx forbedre toiletforhold, legepladser, indgangsparti, fælles arealer mm. 

Der er ingen tvivl om, at gode fysiske rammer også har betydning for læringsmiljøet og trivslen på en skole. De fire skoler er allerede så småt i gang med at tænke i forskellige muligheder. Det bliver som altid en inddragende proces med elever, medarbejdere, ledere og skolebestyrelser. Som formand for Børne- og familieudvalget glæder denne ekstrabevilling mig naturligvis rigtig meget, og jeg glæder mig til at se, hvad skolerne vil bruge midlerne på til glæde og gavn for elever og medarbejdere.

 

Flere ungdomsboliger i Herning 

Byrådet godkendte det afsluttede ungdomsboligbyggeri på Kousgaards Plads. En rigtig god historie om nye centralt beliggende ungdomsboliger i Herning. Alle lejligheder var fuld udlejet inden byggeriet stod færdigt. Og byggeriet endte med at blive en smule billigere end forventet, hvilket får en afsmittende effekt på udlejningspriserne. Der er efterspørgsel på flere ungdomsboliger i Herning - og disse er på vej. I de kommende budgetår er der planer om opførelse af yderligere 100 ungdomsboliger i Herning midtby. 

 

Endelig vedtagelse af vindmølleprojekt ved Stakroge

Det er aldrig en let beslutning at godkende vindmølleprojekter, da de jo unægtelig skaber synlige forandringer i landskabet. Og for mit personlige vedkommende blev denne sag ikke nemmere af at være placeret i lokalområdet – nemlig i nærheden af Stakroge og Sandet. Et flertal i byrådet endte med endelig at godkende vindmølleprojektet, der giver mulighed for at rejse 5 vindmøller af 150 m højde. I samme område står der i dag 5 mindre møller, som har en forventet restlevetid på 3 - 5 år. Når disse ældre møller nedtages, kan de ikke efterfølgende erstattes af andre.

Projektet om de nye møller har været i offentlig høring og der er indkommet 15 høringssvar heraf 8 indsigelser. Der har desuden været afholdt borgermøde i lokalområdet. 

Når vi i byrådet tager stilling til mulig realisering af vindmølleprojekter, er det altid med fokus på om der er en massiv grad af indsigelser mod projektet. Om der er ejerskab i form af lokal opbakning og inddragelse, ligesom det er vigtigt, at der er mulighed for at investere i de lokale vindmølleandele. Venstres byrådsgruppe har vurderet, at 8 indsigelser (12 personer) ikke er massiv modstand. Lokale foreninger er generelt positivt indstillede overfor projektet, ikke mindst fordi de ser et udviklingspotentiale for Sandet og Stakroge, i form af de økonomiske midler der udmøntes via grøn ordning, når der rejses vindmøller i nærområdet. 

En af indsigelserne gik på om den bagvedliggende VVM redegørelse har givet et retvisende billede af de landskabsmæssige påvirkninger. Jeg har en forventning om, at der kan komme en klagesag over byrådets afgørelse. 

Dansk Samling og Dansk Folkeparti stemte imod. Tilsvarende gjorde Socialdemokratiet der generelt går ind for vindenergi, men kan af princip ikke tilslutte sig projektet, da de har et ønske om minimum 1000 meters afstand fra møllerne til nærmeste bolig eller husdyrhold. (Lovkrav er 4x møllens højde, i dette tilfælde 600 meter, som overholdes).

 

På aftenens møde var der desuden flere "frigivelsessager" til kommende anlægsprojekter rundt i kommunen - listet op her:

• Asfaltering af Alhedestien

• Anlægstilskud til hævning af terræn på Herning Golfbane

• Anlægsbevilling til byggemodning i Lind, Hammerum, Tjørring og Gjellerup

• Anlægsbevilling til kloakrenoveringen i kommunale bygninger

• Anlæg til vandløbsrenoveringsprojekter

 

Det var det jeg ville berette fra byrådsmødet. 

 

Sdr. Felding Skole deltog i året familiejulekoncert

Jeg gik direkte fra byrådsmødet over til kongrescentret, hvor jeg skulle byde velkommen til året familie julekoncert. Det var 36. gang, det blev afholdt i Herning og er derfor udtryk for en tradition, som vi værner rigtig meget om. I år var der et rekordstort børnekor på scenen. Ikke mindre end 530 børn fra 16 forskellige skoler var med i koret. Og hold nu godt fast…. De 72 af børnene kom fra Sønder Felding Skole. Det er super flot. 

Børnene bliver støttet af 24 korledere og et 45 mands stort symfoniorkester. Aftenens konferencier var Jens Søndergård, som gjorde det helt fantastisk godt og muntert. Det var som altid en fantastisk oplevelse, at se børnene vokse af stolthed over at være med til at levere så flot musik og sang. 

 

En varm seng at sove i når varmestuen holder lukket om natten

Jeg vil gerne lige slutte med en forklaring på ”avisoverskrifter" om Blå Kors varmestue på Bethaniagade i Herning, som har valgt ikke længere at holde natteåben. Varmestuen drives af Blå Kors med et årligt tilskud på 6.5 mill. fra kommunen. 

Blå Kors har valgt at indskrænke åbningstiderne for at få deres budget til at strække længst muligt. Derfor vil varmestuen fremover have åbningstid fra 8.00 - 22.00.  Men det betyder IKKE at brugerne på Blå Kors er overladt til gaden. Blå Kors driver også et herberg, hvor det efter kl. 22 er muligt at få sig en seng at sove i. Det har været svært at læse ud af avisskriverierne. Så der er altså fortsat ingen der er tvunget til at sove på gaden. 

 

Ny Centerbyplan - Visionsmøde om Sdr. Feldings fremtidige udvikling

Afslutningsvis vil jeg gerne opfordre alle, der er interesseret i Sdr. Feldings fremtidige udvikling til at sætte et stort kryds i kalenderen d. 25. januar. Kl. 19.00 vil der blive afholdt et møde i Det Legende Hus, hvor der vil blive fremlagt og drøftet en ny centerbyplan for Sdr. Felding. Det kunne være fantastisk, hvis der dukkede en hel masse engagerede Sdr. Felding folk op denne aften. Mødet er åbent for alle. Det er gratis og tilmelding er ikke nødvendig. Så mød bare op og giv din mening til kende. 

 

Sidst men ikke mindst vil jeg ønske jer alle sammen en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Jeg håber I har haft lidt fornøjelse ud af at læse mine nyhedsbreve i 2016. Jeg fortsætter naturligvis denne praksis ind i det nye år.

Og husk I altid er velkomne til at tage kontakt til mig med både stort og småt.   

 

Med venlig hilsen

Dorte West (V)

Formand for Børne-og Familieudvalget

Mobil 40259666

Mail byrdw@herning.dk

Nyhedsbrev for november 2016

mni 21.11. 2016

Der er gang i den på den politiske scene. Både internationalt og herhjemme. Først og fremmest præsidentvalget i USA, som overraskende endte med en sejr til Donald Trump. Der har været mange kontroversielle meldinger fra Trump, og derfor er der en del usikkerhed om, hvad han vil tilføre af politiske indgreb fra USA. 

Herhjemme har der været diskuteret 2025 planer og finanslov 2017 i den seneste tid. Meldingerne fra de forskellige partier i blå blok har været meget ultimative, hvilket gjorde det umuligt for Lars Løkke har nå i mål med en 2025-aftale, hvorfor han valgte at ”parkere den” og gøre finanslov 2017 færdig først. Der er jo trods alt en deadline for, hvornår finansloven skal være forhandlet på plads. Forhandlingerne blev dog forstyrret af nyheden fra justitsministeren om, at den nye politiuddannelse skal placeret i Herning. En fantastisk nyhed som vi stærkt regner med bliver til virkelighed. 

 

Fredag blev finansloven forhandlet på plads, men den endelige beslutning om politiskolen er skubbet til videre politisk behandling. I weekenden var der landsmøde i Herning, og her kom Lars Løkke med en overraskende melding om, at ville forhandle ny regeringsgrundlag med Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. En klog beslutning af vores statsminister for at komme videre med 2025 forhandlingerne, og få flere blå partier til at tage regeringsansvar. Det bliver spændende at følge den kommende tid.

 

Og så en dejlig overraskelse på landsmødet. Vores lokale vælgerforening var blandt de 3 nominerede foreninger til at være ”Årets vælgerforening 2016”. Der var indkommet 18 forslag, hvoraf 3 blev nomineret til prisen - herunder Sdr. Felding/Stakroge vælgerforening. Nomineringen skyldes det ”Opråbsbrev”, som jeg skrev og husstandsomdelte til alle i Sdr. Felding i januar måned, for at gøre opmærksom på det dalende medlemstal. På baggrund af brevet fik vi over 20 nye medlemmer, hvilket er en meget flot fremgang. Andre lokalforeningen har nu valgt at lade sig inspirere at idéen og prøver med tilsvarende tiltag. Jeg vil straks sige, at der stadig er plads til flere nye medlemmer.

 

Sidste tirsdag var der byrådsmøde, men inden mødet uddelte byrådets årets frivillighedspris.

 

Årets frivillighedspris gik i år til Headspace Herning.

Umiddelbart inden byrådsmødet blev Herning kommunes frivillighedspris uddelt. Prisen er blevet uddelt siden 2001 og gives til personer, grupper, foreninger eller institutioner, der yder en frivillig og bemærkelsesværdig indsats i Herning Kommune.

 

Årets frivilligpris tilfaldt i år i de 52 personer der frivilligt arbejder ved Headspace. Headspace er en organisation, der hjælper unge med både store og små problemer i hverdagen. Det kan være alt fra kærestebøvl, boligproblemer, spiseforstyrrelser eller angst. Hjælpen er anonym, og baserer sig på at frivillige hjælper de unge, der kommer forbi. De mange frivillige har vidt forskellige baggrunde, aldersmæssigt spænder de fra 19 - 72 år. 

” Vinderne har sammen, og hver især, været en del af en succes, og har alle ydet deres for at gøre et helt nystartet tilbud til en kæmpe gevinst for Hernings unge”  citat: borgmester Lars Krarup.

 

Et stort tillykke til Headspace med frivilighedsprisen 2016.

 

Byrådsmøde d. 15. november

Aftenens byrådsmøde havde 22 sager på dagsorden - heraf var 6 lukkede.

 

Her kommer lidt uddybende kommentarer fra udvalgte punkter på dagsorden. Man kan finde den fulde dagsorden på Herning Kommunes hjemmeside. 

 

Mulighed for udvidelse af eksisterende foderstof i Gødstrup

På byrådsmødet vedtog vi en foreløbig godkendelse, som kan bane vejen for en større udvidelse af en foderstofvirksomhed i Gødstrup. Virksomheden har søgt om tilladelse til at bygge i alt 8 siloer (højde: 28,5 m) til tørring af korn. Virksomheden er placeret i umiddelbar nærhed af motorvejsafkørslen og har derfor en logistisk god placering. Venstre mener, at den synlige påvirkningen af naturen kan forsvares, da det ikke er et nyt projekt på en bar mark, da der allerede ligger en foderstofbygningen der i dag. Der er i umiddelbar nærhed en motorvejsafkørsel på vej og på den anden side af afkørslen ligger det kommende super sygehus. 

Den foreløbig vedtagelse af projektet sendes nu ud til høring i lokalområdet. Herefter tager byrådet endelig stilling (ja/nej) til udvidelsen.

 

 

Kommunen arbejder grønt

En gang om året får byrådet et samlet ”Grønt overblik” over de forskellige grønne indsatser der sker i kommunen. Blandt andet med det formål at nedbringe udledning af CO2 og give os bedre grønne vaner. Vi hører også om de tiltag der er på vej. Lidt uddrag fra ”grønt overblik” herunder. 

 

- Fremgang for solenergi i Herning Kommune ( dækker ca. 6900 husstandes årlige energiforbrug)

- Flere varmeværker i kommunen er nu CO2 neutrale pga. installering af solvarme

- Kobling af naturpleje og sociale kompetencer (motorsavshold for elever på STU- Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) 

- Snejbjerg Skole er bygget med høj energistandard og grønne løsninger

- Højere benyttelse af genbrugspladserne, udvidet åbningstid og planlægning af ny stor genbrugsplads i Sunds. Vi er generelt blevet bedre til at sorterer vores affald

Indkøb af 71 hybridbiler til hjemmeplejen, forventes at nedsætte brændstofforbruget med 50%

- Fokus på rensning af forurenet overfladevand

- Arbejde med lokalplaner for sikring af grundvandet

 

Frikommuneforsøg på specialområdet - fornuft og bedre økonomi

Herning Kommune er sammen med 6 øvrige kommuner udvalgt til at deltage i et frikommuneforsøg. Forsøget er afledt af regerings ønske om regelforenkling og mulighed for at tilbyde bedre ydelser på en mere smidig måde.

 

Frikommuneforsøg går altså ud på at ændre nuværende procedurer og regler, og der er i høj grad åbnet op for nytænkning. Vi hilser det meget velkommen i kommunen og har en stor forventning til at forsøgene vil føre til ”bedre mening” for de involverede borgere og samtidig gøre ydelser mere rationelle og måske endda billigere. 

 

Hver kommune skal udvælge 2 indsatsområder, Herning har valgt at arbejde med:

En mere glidende overgang mellem børne- og voksen på handicapområdet, som et forsøg på at forbedre overgangen, da paragraffer i dag er forskellige alt efter, om du er barn eller voksen.

Borgere i botilbud og ældre skal i højere grad have mulighed for at tilkøbe ydelser af kendt personale uanset om borgeren har valgt kommunal eller privat hjemmehjælp. Dette er ikke muligt i dag, hvis man har valgt en privat hjemmehjælper. 

 

Kan man sikre en ny fremtid for 6 millioner?

Dansk Industri har tidligere på året bevilliget kr. 6.172.000 til et projekt med navnet ”ny fremtid”, hvis primære formål er at sikre arbejdskraft til de midtjyske virksomheder i metalindustrien, som i høj grad efterspørger medarbejdere.  

 

Dette kobles sammen med en situation, hvor vi har flygtninge og familiesammenførte, der har brug for at komme ud på arbejdsmarkedet. En kobling som forhåbentlig i fremtiden kan sikrer arbejdskraft til vores metalvirksomheder og arbejde for en mere vellykket integration.

 

Projektet løber over to år, og der vil blive arbejdet målrettet med at opkvalificere ovennævnte gruppe, så de fremadrettet kan udfylde jobs i metalindustrien, som i dag er svære at besætte.  

I projektets løbetid udvælges 100 personer, som kommer i praktik på en metalvirksomhed og får tilknyttet mentorstøtte, for at lære om kulturen på en dansk arbejdsplads. Og selvfølgelig får de sprogundervisning. Projektet er allerede så småt i gang. I alt 14 personer er/har været i praktik. Heraf er 2 allerede ansat i ordinære job, da en er startet på uddannelse på metalområdet og en er ansat med jobtilskud.

 

 

Sdr. Felding skole tildeles 3.1 mill til at nå i mål med ombygning

Og så lige et glædeligt lokal punkt på byrådets dagsorden. Det handler om frigivelse af anlægsbevilling på 3.1 mio kr til færdiggørelse af et større ombygnings- og tilbygningsprojekt på Sdr. Felding skole. Byggeriet er allerede i gang, da der også blev afsat midler til skolen på sidste års budgetforlig. Det skulle vise sig at midlerne ikke slog til at der blev skåret i projektet. Da det lykkedes at få fremrykket flere midler til renovering af Sdr. Felding Skole på budgetforliget for 2017 kan det oprindelige projekt nu finansieres. Skolen får dermed nye faglokaler og nye klasselokaler til mellemtrinet (4. - 6. Klasse), og samtidig bliver ventilationen forbedret, da der var et AT-påbud på skolen. Jeg glæder mig rigtig meget til at se det endelige byggeri. Det bliver så godt.  

 

Det var nyt fra november måneds byrådsmøde - vil lige knytte et par ord til en anden og meget god beslutning for vores område.

 

Og så lige ganske kort om borgermøder rundt i kommunen - 

I disse uger afholdes der borgermøder rundt i kommunen, hvor kommuneplanen for 2017 - 2028 præsenteres. Kommuneplanen indeholder planer for bolig- og erhvervsudvikling. Det er på borgermøderne muligt at stille spørgsmål til planlægningen, komme med indspark og gerne nye idéer - der er lagt op til høj grad af lokal inddragelse og debat. Så mød endelig op og byd ind!

I vores lokalområde er mødet planlagt til:

Onsdag den 30. november kl. 19.30 i Kibæk Krydscenter (vedrørende Kibæk, Skarrild, Sdr. Felding, Karstoft, Sandet og Stakroge)

Det var alt for denne gang.

 

I er altid velkomne til at kontakte mig, hvis der er noget I ønsker at drøfte med mig.

 

Venlig hilsen

Dorte West

Mobil 40259666

Mail byrdw@herning.dk

Nyhedsbrev – oktober

mni 17.10. 2016

Så er det tid til en lille efterårshilsen. På landsplan fylder diskussionen om 2025 planer mest på den politiske dagsorden, men i Herning Kommune har vi i den eneste tid haft fokus på, at få budget 2017 på plads. På byrådsmødet i tirsdags var det også dette punkt, der kom til at fylde mest af de 25 punkter, der var på dagsordenen.  

 

2. behandling og endelig vedtagelse af budgettet for 2017

Byrådet skulle endelig vedtage budgettet for 2017. Da socialdemokraterne havde valgt at stå udenfor budgettet var der lagt op til et langt byrådsmøde. Det er altid ærgerligt, når det ikke er et samlet byråd der står bag budgettet. Socialdemokraterne var derfor under hård beskydning fra de andre partier. Mest af alt fordi socialdemokraternes eget alternative budgetforslag primært bestod af tiltag, som de slet ikke havde fremført under budgetforhandlingerne.

Nogle af emnerne er deciderede SF eller enhedsliste mærkesager, som fx penge til etablering af et ungdomsråd, og derfor kommer forslaget mere til at ligne drillerier og luftige løfter før et kommende kommunalvalg i 2017 fremfor et seriøst forslag til et alternativ budget. Uværdig opførsel af det næststørste parti i byrådet. Socialdemokratiet plejer normalt at være med til at tage ansvar.  

 

Socialdemokraterne havde slået an på mantraet ”mennesker før mursten”, som et argument for at stå udenfor forliget. Det var dog svært at tage alvorligt, da socialdemokraternes eget alternative budgetforslag havde valgt at bruge 25 mio. kr. mere på mursten end de øvrige forligspartiers forslag. Desuden havde socialdemokraterne valgt at finansiere deres budgetforslag ved bla. at tømme vores bufferpulje på 33 mio. kr., som skal imødegå eventuelle budgetoverskridelser, så vi ikke rammes af sanktionsloftet, som kan reduceres det bloktilskud vi får fra staten. Særligt Jørn Vedel Eriksen fra Enhedslisten forholdt sig meget skarpt til Socialdemokraternes opførsel ifm budgetforhandlingerne. 

Det blev i det hele taget en meget spændende debat med mange virkelig gode indlæg der tog næsten 3 timer på byrådsmødet. Herefter kunne budgettet gå til afstemning, idet socialdemokraterne havde forlangt afstemning om samtlige punkter på trods af, at det jo var givet på forhånd, hvem der ville stemme for hvad. Derfor kom denne langstrakte afstemning til at virke ret så småkomisk, da der skulle stemmes om 40 forskellige punkter. 

 

Selve indholdet i budgettet var jeg inde på i mit forrige nyhedsbrev, så det vil jeg ikke remse op igen, men blot nævne det mest glædelige for Sdr. Felding. Nemlig at det lykkedes at få fremrykket midler til renovering af Sdr. Felding Skole og at der endnu engang blev afsat midler til byforskønnelse af Center og omegnsbyerne. Her er turen nemlig kommet til Kibæk og Sdr. Felding. 

 

Kan det egentlig betale sig at indsende høringssvar - et stort JA herfra.

Et debatpunkt i forbindelse med budgettet handlede om høringsprocessen. Socialdemokraterne havde kritiseret, at budgetforliget blev indgået før høringsfristens udløb. Det er ikke unormalt, men det kan naturligvis godt virke, som om høringssvarene så slet ikke bliver brugt til noget. Dette er forkert, da høringssvar altid har stor værdi for os politikere. Også i denne sammenhæng.

Efter høringsfristens udløb mødtes forligspartierne for at drøfte, hvorvidt høringssvarene gav anledning til ændringer i budgetforliget. 

De indkomne høringssvar i forbindelse med budgettet har bl.a. medført et notat, der omhandler følgende:

 

- Puljen som er afsat til renovering af skoler og haller i 2017 skal fordeles i efteråret 2016

- Fair fordeling af PAU elever, flest mulige institutioner skal tilgodeses

- Knudmoseskolen skal organisatorisk stadig høre under skoleområdet (CBL)

- Til forårets budgetkonference skal der præsenteres status og oplæg til fremadrettet IT strategi i folkeskolerne

- Folkeskolereformen betyder efteruddannelse/opgradering i linjefag af en del lærere, og dette vil medføre øget vikardækning

 

 

Museumsgrunden ved Trøstrupgade

Dette punkt kom til at fylde næstmest på byrådets dagsorden. Punktet handlede om endelig vedtagelse for et nyt boligområde på den bageste del af museumsgrunden ved Trøstrupgade i Herning. Sagen har fået en del opmærksomhed i medierne, ligesom der er indkommet mange høringssvar fra beboere i området. Der har været forelagt byplanudvalget et byggeprojekt, som de har kunnet forholde sig til.

Der har dog været rygter om et andet projekt, som beboere i området ville foretrække. Dette har dog kun været på rygteplan, da udvalget samt sælgeren af grunden (Herning Museum) aldrig har ikke set noget konkret forslag. 

De mange høringssvar til lokalplanen er i høj grad efterkommet. Dog delte højden på byggeriet med front mod Trøstrupgade byrådet. Et flertal endte med at vedtage, at der ud mod gaden måtte bygges i tre etager, dog med en tilbagerykket 3. etage. 

 

 

Socialstyrelsen støtter vores forebyggende arbejde med børn i Herning Kommune

Kommunen har søgt Socialstyrelsen og fået tildelt i alt 1.996.258 kr. fra en pulje til tidlige forebyggende indsats. I Herning Kommune vil disse penge blive brugt på at understøtte vores inklusionsarbejde rundt på vores folkeskoler. De fleste skoler har valgt at være enten en PALS-skole, som Sdr. Felding skole eller en LP-skole, som er en knap så indgribende indsats.

Der har været et ønske fra særligt LP-skolerne, samt de skoler der endnu ikke havde valgt et evidensbaseret program at arbejde med inklusion ved opkvalificering af personale. Beløbet fordeles over tre skoleår og bruges til det vi kalder ”Herningmodel Skole” som skal styrke indsatsen med det forebyggende arbejde med børn i socialt udsatte positioner. Det er frivilligt om skolerne deltager.

 

Ny gruppeformand i Venstre

Som nogle af jer måske har læst i avisen eller på facebook har Venstre fået en ny gruppeformand i Anne Mette Bang Rasmussen fra Kibæk. Det skyldes, at vores tidligere gruppeformand Søren Green har valgt ikke at stille op til næste kommunalvalg. Søren har samtidig ønsket at stoppe som gruppeformand, men vil bevare sin post i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Social- og sundhedsudvalget. Jeg har stor respekt for Sørens beslutning, som jeg er sikker på er meget velovervejet.

Søren Green har alle år været en god gruppeformand, der har været med til at sikre ro i vores store byrådsgruppe. Det glæder mig, at en enig Venstregruppe står bag Anne Mette som ny formand. Jeg håber det lykkedes Skarrild-Karstoft vælgerforening at skaffe en ny kandidat til det kommende kommunalvalg, så vi fortsat vil være pænt repræsenteret fra den sydlige del af kommunen. 

 

Det var det jeg havde valgt at tage med denne gang. 

Husk I altid er velkomne til at tage kontakt til mig.

Med venlig hilsen

 

Dorte West

Formand for Børne- og Familieudvalget

byrdw@herning.dk

Mobilnummer: 40259666

September – nyhedsbrev

mni 21.09. 2016

Dette nyhedsbrev kommer både til at handle om det seneste byrådsmøde og det indgåede budget-forlig, som blev 1. behandlet på byrådsmødet. 

Der var 27 sager til behandling i byrådet, hvor det naturligvis var punktet om budgettet der fik flest ord med på vejen. Ikke mindst i lyset af at Socialdemokratiet ikke var med i forliget.  

Budget 2017 

Som udgangspunkt kan man sige at budgettet afspejler, at vi har en rimelig robust økonomi i Her-ning Kommune. Der var ikke lagt op til besparelser, men alligevel stram økonomisk styring. De to områder der pt. er mest udfordret er Handikap og Psykiatri på voksenområdet under Social og Sundshedsudvalget, og det specialiserede børneområde (primært anbringelser) under Børne- og Fa-milieudvalget. Der er på begge områder lavet handlingsplaner for at bringe budgetterne i balance. 

På området for Handikap og Psykiatri blev det besluttet, at såfremt området er i stand til at få gennemført deres handlingsplaner, så der bliver balance mellem udgifter og indtægter i 2017, så vil området få eftergivet den gæld på 9 mio kr. de så at sige skubber foran sig. På det specialiserede børneområde ser det ud til at der først er balance i 2020, imod det forventede 2018. Det medfører, at udvalget skal stramme yderligere op på dette område for at skabe balance i 2018. 

Hjælp til sårbare unge

Der afsættes 4 millioner til nye konkrete initiativer, som skal hjælpe sårbare unge med at få en fod inden for arbejdsmarkedet, så de har mulighed for at blive selvforsørgende. Vi har flere gode tilbud til denne gruppe af unge, men tilbuddene har været forankret i 3 forskellige forvaltninger, hvilket medfører at indsatserne ikke har været særlig godt koordineret. Derfor vil man lave en omorganise-ring, så de unge ikke kommer til at svæve rundt i systemet. 

15 millioner til sundhedsløft på ældreområdet de kommende 4 år

Regeringen ønsker på tre konkrete områder at løfte indsatsen over for ældre borgere og kronikere. I alt har Herning Kommune via bloktilskuddet fået tilført 15 mio. kr. i årene 2017-2020. Disse penge vil gå til efteruddannelse af de kommunale hjemmesygeplejere, til akutfunktioner i hjemmeplejen, og til initiativer vedrørende kronikere og lungesatsning. 

14 millioner til udvidelse af rehabiliteringscentret i Herning - REHAB

Som en konsekvens af at borgere i dag bliver udskrevet fra sygehusene meget hurtigere end tidlige-re, er der opstået et behov for flere pladser på vores rehabiliteringscenter REHAB, før man er klar til at vende tilbage til eget hjem. Der er afsat 14 mio kr. til en udvidelse med 10 sengepladser for at kunne efterkomme denne stigende efterspørgsel. Udvidelse af REHAB vil blive udmøntet i 2018/2019. 

15 mill. til erhvervsfremme - en investering i viden og fremtidige jobs

De kommende to år er der afsat 15 mio. kr. til at støtte konkrete projekter, som har til formål at ska-be de bedst mulige rammer for fortsat vækst og udvikling i de lokale virksomheder. 

Et eksempel på et projekt er Center for Forskning og Uddannelse (CFU) i tilknytning til det nye sy-gehus i Gødstrup. Centret vil rumme laboratorie, forsknings- og uddannelsesfaciliteter. CFU vil bi-drage til at sikre meget høj faglighed blandt læger. En sidegevinst til et forskningscenter vil være en øget konferenceaktivitet der vil være med til at skabe yderligere jobs i området.

5 millioner til rekruttering og fastholdelse af lærere

Dygtige og engagerede lærere er helt afgørende for, at vi fortsat kan levere undervisning af høj kva-litet i vores folkeskoler. Da vi i disse år oplever et stort generationsskifte af lærere, og der samtidig er brug for ekstra mange vikarer pga. opkvalificering af lærere til linjefag, så er det vigtigt, at vi er i stand til at tiltrække nye dygtige lærere. Der er afsat 5 mio. kr. over de kommende 4 år til at rekrut-tere og fastholde lærere. Det konkrete forslag til hvordan dette skal udmøntes skal fremlægges for byrådet til forårets budgetkonference. 

Sikre skoleveje har høj prioritet 

I budgetårene er der tilsammen afsat 2,2 mio. kr. til belysning af cykelstier ved Skibbild-Nøvling og i Snejbjerg, forlængelse af cykelstien ved Skalmejevej i Sunds, og en grussti til cyklister ved Au-lum. Derudover afsættes 150.000 kroner til etableringen af en såkaldt ”buslomme” i Kibæk, som skal øge trafiksikkerheden omkring skole, hal og daginstitution. 

Midler til ”Tag og Fag”

Der er afsat i alt 8 mio kr til øget vedligehold af vores skoler og haller i 2017 og 2018. Det bliver de respektive udvalg, der afgør rækkefølgen på de haller og skoler, der først får tilført midler til reno-vering af tag og facader (fx vinduer). 

Forskønnelse af center- og omegnsbyer

I de seneste to år har vi haft  2 mio. kr. til forskønnelsesprojekter i center- og omegnsbyerne. Disse midler har i høj grad bidraget til at forskellige projekter er blevet igangsat, så det forskønner bybille-det rundt om i hele kommunen. I det nye budgetforlig er der igen afsat 2 mio. kr. i både 2018 og 2019, og denne gang er turen kommet til Centerbyplaner for Kibæk og Sønder Felding. I den for-bindelse kan jeg nævne, at jeg sammen med resten af Lokalrådet allerede har været til det første møde med to landskabsarkitekter fra Arkitema, og to medarbejdere fra Byplan i Herning Kommune. Vi har gjort os de første tanker om byudvikling, og fastlagt den fortsatte proces. Der er behov for en dialoggruppe på omkring 30-40 personer der repræsenteret forskellige foreninger, erhvervsliv mm i byen. De skal deltage i to dialogmøder, hvorefter alle andre interesserede vil blive inviteret (for-mentlig til februar) for at drøfte en mulig ny centerbyplan for Sdr. Felding.

Regelforenkling og afbureaukratisering

I foråret blev der på byrådets opfordring igangsat en større proces, hvor alle kommunale afdelinger blev bedt om at komme med forslag til regelforenkling og afbureaukratisering. Altså forslag som kunne bidrage til ”mindre papir og mere frigjort tid til andre opgaver”. Set i lyset af, at vi fik mere end 300 forslag retur, har vi besluttet at øge muligheden for at ”anmelde”, når noget kan gøres mere enkelt - og fornuftigt.

Midler til renovering af Sdr. Felding Skole

Og så er jeg naturligvis rigtig godt tilfreds med, at det også lykkedes at få fremrykket 4.854.000 kr til færdiggørelse af første etape af renoveringen af Sdr. Felding skole. Sidste år lykkedes det, at få fremrykket et tilsvarende beløb, der sammen med midler fra Tag og Fag, samt penge til nye fagloka-ler samme gang i første etape af renovering af mellemtrinnet på Sdr. Felding Skole. Der lå nemlig samtidig et krav fra Arbejdstilsynet om nogle klimamæssige problemer, der skulle løses i 2017. Med resten af beløbet til første etape, kan vi nu nå rigtig langt og få de løsninger, som vi ønsker for Sdr. Felding Skole. Der er første spadestik til det nye byggeri tirsdag d. 27. september. Så der sker noget i Sdr. Felding. 

Øvrige punkter på byrådsmødet:

Efter 1. Behandling af budgettet havde vi i alt 17 sager vedr. foreløbige og endelige beslutninger til lokalplaner og tillæg til kommuneplaner, som bl.a. omhandlede nye boligområder, planlægning for nye erhvervsområder og planlægning for udvidelse af sportscenter Herning i Holing.

Satspuljemidler skaber mulighed for forebyggende projekter

Satspuljemidler er penge som kan søges hos staten til forebyggelsesprojekter i kommunerne. Vi har meget vågne forvaltninger som på byrådsmødet fik stor ros for at de ofte lykkes med at få satspul-jemidler til kommunen. Derfor kunne vi på byrådsmødet i aftes behandle og igangsætte følgende projekter som har opnået satspuljemidler:.

Projekt  ”Længe leve livet” kr. 146.340.

Bruges på projekter, der kan øge livskvaliteten på fem plejecentre i kommunen.

Projekt ”Kommunal alkoholbehandling af dobbeltbelastede borgere” kr. 1.410.908.

Dobbeltbelastede borgere er borgere med alkoholafhængighed og en psykisk lidelse

Projekt ”Stepping stones” kr. 294.613

Forebyggende hjælp til forældre med handicappede børn. Midlerne skal bruges til at understøtte familierne, så de bliver bedre til at takle de udfordringer der kan være i forhold til søskende eller mellem ægtefæller, når man har et barn med funktionsnedsættelser i familien. I bund og grund for at disse familier ikke ”bryder sammen”. 

Frigivelse af anlægsmidler til Herning Krisecenters flytning til nye lokaler.

I budgettet for 2015 blev det besluttet at Herning Krisecenter skulle have nye lokaler, da de nuvæ-rende er forældede og nedslidte. I alt 6 mill. er nu frigivet til at indrette Valdemarsvej 20 til kom-mende krisecenter. 

Det var alt for denne gang. 

Med venlig hilsen

Dorte West

Formand for Børne og Familieudvalget 

Mobil  40259666

Mail    byrdw@herning.dk

Nyhedsbrev september 2016

mni 11.09. 2016

Budgetforhandling 2017

I sidste uge var byrådet samlet på Skarrildhus i to dage for at diskutere og drøfte budget for 2017. Her fik vi et overblik over den aktuelle kommunale økonomi og i hvilken retning man forventer økonomien bevæger sig. Både på baggrund af befolkningsudviklingen i Herning Kommune, beskæftigelsessituationen, men også den forventede indflydelse på vores økonomi fra Christiansborg.

Desuden blev vi præsenteres for en bred vifte af nye projekter fra forvaltningen, som vi som politikere efterfølgende kunne stille spørgsmål til og senere drøfte i forhold til, om det har interesse eller ej. Altså temaer der kunne have interesse i en budgetforhandling, da man ud over budgettet for 2017 også fastlægger an-lægsudgifter ud i ”overslagsårene”, som er de næste fire år.

Flere projektet var meget inte-ressante at forfølge, men det vil I forhåbentlig høre mere om, når budgetterne er forhand-let på plads.

I den kommende tid foregår budgetforhandlingerne mellem gruppeformændene for de enkelte partier og borgmesteren. Det bliver en udfordring for borgmesteren endnu engang at få alle partier med i et budgetforlig. Ikke mindst i at lyset af, at vi nærmer os et valgår, og de enkelte partier begynder at vil gøre sig bemærket. 

 

Efter budgetkonferencen var der byrådsmøde. Se evt. hele dagsorden her: http://politik.herning.dk/byraad-udvalg-raad-og-naevn/byraadet/byraadets-dagsordner-og-referater/agenda?agenda=30-08-2016/Dagsorden(ID1174)/dagsorden.xml

 

Omegns- og Centerbyerne i Herning Kommune bliver forskønnet

Der er afsat 2 mio. kr. i henholdsvis 2016 og 2017 til at forskønne vores omegns- og Cen-terbyer. Der blev på byrådsmødet frigivet 1.4 mio. kr. af disse til konkrete projekter i bl.a. Sunds, Lind og Aulum. De sidste 0.6 mio. + 2 mio. i 2017 reserveres til kommende projek-ter i bl.a. Sdr. Felding, Vildbjerg og Kibæk. Her vil lokalområdet blive inddraget, så projek-terne bliver lokalt forankrede. Der er ingen tvivl om, at Sdr. Felding har gode muligheder for en forskønnelse af vores bymidte. Ikke mindst sammenholdt med de spændende pla-ner, der lige nu er for en ny lokal Brugs.  

 

Ny kommuneplan - som du også kan være med til at sætte præg på, til lokale borgermøder

For 12 år ad gangen udarbejdes der en overordnet plan for Herning Kommunes udvikling (den tilpasses dog hvert fjerde år for konstant at følge udviklingen). 

Kommuneplanen indeholder også udpegning af nye mulige vindmølleområder (2 stk). Desuden står der et afsnit om de foreløbige idéer til anvendelse af den gamle sygehus-grund i Herning Bymidte efter år 2020.

 

Herning Kommune oplever en øget efterspørgsel efter udvikling af erhvervsgrunde både ved sygehusbyggeriet i Gødstrup og langs motorvejen. Derfor er der i forbindelse med re-videring af kommuneplanen foretaget ændringer af placering af erhvervsgrunde. Nogle erhvervsgrunde er eksempelvis flyttet til erhvervsområdet ved Aulum, der tilsvarende har en placering tæt på motorvejen. Flytning af erhvervsområder til ovennævnte placeringer forhindrer ikke, at der senere kan etableres erhvervsgrunde andre steder i kommunen. 

 

Foreløbig vedtagelse af 5 nye vindmøller v. Stakroge/Sandet

En foreløbig vedtagelse af et vindmølleprojekt med mulig opførelse af fem 150 meter høje vindmøller på Timlundvej, endte med at fylde utrolig meget på byrådsmødet på trods af, at det kun var en foreløbig vedtagelse, der efterfølgende sendes i høring. Det vil sige, at lo-kalområdet har mulighed for at komme med indsigelser, inden den endelige beslutning om godkendelse af projektet træffes. 

DF, Dansk Samling og Socialdemokratiet er imod projektet - de to førstnævnte er generelt imod opførelse af vindmølleparker på land, hvorimod Socialdemokraternes modstand mod vindmøller i høj grad går på bekymring for lavfrekvent støj, da de mener det kan have indflydelse på bl.a. dyr. Derfor ønsker de kun at støtte projektet, hvis der tilføjes et øget af-standskrav på 1000 meter til nærmeste beboelse (ifølge loven er afstandskravet 4 x møl-lens højde. Det vil i dette tilfælde betyde 600 meter, som der er kravet i projektbeskrivel-sen).

Et flertal i byrådet godkendte projektet og det bliver derfor sendt ud i høring og der invite-res til borgermøde i lokalområdet i september. 

Det var alt for denne gang. 

Med venlig hilsen

Dorte West

mobil 40259666

Nyhedsbrev - Juni 2016

mni 27.06. 2016

Det sidste byrådsmøde er nu afholdt inden sommerferien. Inden byrådsmødet var byrådet samlet til et såkaldt temamøde, hvor vi skulle høre om de foreløbige planer for området, hvor det nuværende Herning Sygehus er placeret. De foreløbige tanker så meget spæn-dende ud. Når det nuværende sygehus er flyttet til Gødstrup står der et areal på 100.000 kvm tomt midt i Herning. Byplanafdelingen kom med et meget visionært bud på, hvordan området kan udvikles. Planen hedder Herning+, da det symboliserer et stort plus, der de-ler området i fire kvarterer og midt i det hele ligger en central plads, hvor den nye bydel skal leve. Jeg tror det kan blive en rigtig flot ny bydel, som kan tiltrække nogle investorer, hvilket er altafgørende for udviklingen. 

 

Lidt fra byrådsmødet:

 

Opfølgning på budget – forbrug i 2016.

Hver tredje måned gøres der status på budgetterne. På byrådsmødet fik vi forelagt budget-tal fra 1.1 - 31.3. Budgettet ser ud til at følge planen, dog er der to områder der af forskellige grunde har svært ved at overholde det planlagte budget. De to områder er hhv. Psykiatri & handicap på voksenområdet samt Det specialiserede område for børn og familie. Der arbejdes med en balanceplan på begge områder, som skal skabe balance i budgettet. Så ”besparelser” på de to områder, skyldes altså et overforbrug som skal bringes i balance igen ved hjælp af forskellige tiltag. 

 

Flere billige almen nyttige boliger på vej i Herning Kommune

Definitionen på en "almen nyttig bolig" er en lejebolig opført af et boligselskab med kommunalt/statslig støtte. Derved kan boligforeningerne opføre boligerne billigere med lavere husleje til følge. Kommunen får som "tilgift" for støtten, anvisningsret (ret til at få et antal udsatte/syge borgere foran i boligkøen) til en fast aftalt procentdel af boligerne.

De seneste år har boligforeningerne i Herning renoveret en del lejeboliger. Det har højnet boligstandarden, men desværre også huslejen. Dermed er billigere boligerne til sårbare borgere/socialt udsatte/flygtninge/unge blevet en mangelvare.

Efterspørgslen i Herning by er størst og her forventes de fleste boliger opført. Dog arbejdes der også med planer om at opføre 25 boliger på "Alfa" grunden i Sunds, (En større grund der gennem en årrække har stået tom i Sunds midtby).

Der er gang i flere udviklingsprojekter i forsøg på at skabe billigere boliger. Der arbejdes bl.a. med et boligprojekt målrettet socialt sårbare borgere i samarbejde med interesse organisationen SIND, ligesom der er dialog med Blå Kors i Bethaniagade om nye rammer for varmestuen og "skæve boliger" for socialt udsatte. 

Almen nyttige boliger bruges ofte til at starte byudvikling i nye områder og her tænkes der bl.a. i muligheden for at etablere nye ungdomsboliger/familieboliger på sygehusgrunden (Herning+) når sygehuset flytter og der skal findes ny anvendelse for grunden/bygningerne. Kommunen er i dialog med flere boligselskaber og de ca. 200 nye almennyttige boliger forventes opført i perioden 2017 - 2021.

 

Kunststofbane i Sunds

På byrådsmødet blev der frigivet 1,5 mill. til medfinansiering af en kunststofbane i Sunds. Projektet har en samlet etablerings sum på 3,5 mill. Sunds IF vil ved hjælp af bl.a. opsparing i foreningen, fondsmidler, grøn ordning tilskud og kontingentstigning finansiere det resterende beløb. Godt gået af Sunds. Et godt eksempel på at lokalt engagement belønnes.

 

Kommunal ejendom på Knudsvej 10-12 kan ombygges af flygtninge - men måske kommer der ikke så mange som forventet

Der er frigivet midler til ombygning af en kommunal bygning på Knudsvej med start august. Ombygningen betyder, at bygningen efterfølgende kan anvendes til midlertidige boliger for flygtninge. Planen er at flygtninge selv deltager aktivt i ombygningen i stil med tidligere projekt på Sebbesandvej.

I sidste uge kom der dog en udmelding fra staten om, at de nedjusterer det forventede an-tal flygtninge. Tidligere har vi fået melding om, at Herning Kommunen skulle modtage omkring 300 flygtninge i år. Til dato er der kun ankommet 49 personer. De nye nedjusterede tal er endnu ikke offentliggjort. Sker der større ændringer vil ombygningen af de midlertidige boliger på Knudsvej blive udskudt.

Ellers melder beskæftigelsesafdelingen, der har ansvaret for flygtningeintegrationen, at de møder stor velvilje fra kommunens virksomheder til at tage flygtninge ind på praktikophold. Lige nu er der 125 flygtninge ude i praktik i kombination med danskundervisning på "Lær dansk centret". Dejligt at så mange virksomheder byder ind og tager aktivt medan-svar for integrationen.

Frigivelse af midler til opkvalificering af musiklærere og pædagoger

Sagen handler om frigivelse af midler til opkvalificering af over 300 musiklærere og pædagoger i 18-20 kommuner, herunder naturligvis Herning kommune. Herning Kommune er ejer af projektet, men det er Sangens Hus under den Jydsk Sangskole, der er projektleder og det er midler fra A.P.Møller fonden der primært finansierer denne indsats. Det er glædeligt at vi i Herning har en række kulturinstitutioner med helt unikke kompetencer, der kan være med til at bidrage til at implementere skolereformen og målene om, at vores børn og unge skal blive så dygtige de kan og samtidig være en del af fællesskabet. 

 

Det var som sagt sidste møde inden sommerferien, så nu håber jeg det gode vejr snart kommer tilbage.

 

Med ønsket om en god sommer til jer alle.

 

Venlig hilsen

 

Dorte West (V)

Formand for Børne- og familieudvalget

 

byrdw@herning.dk

mobilnr. 40 25 96 66

 

 

Nyhedsbrev maj 2016


Byrådsmøde Maj 2016
Umiddelbart lignede det et langt byrådsmøde, da der var hele 39 sager på dagsordenen. Alligevel blev byrådsmødet ikke en lang affære, hvilket skyldes at en stor del af sagerne vedrørte lokal- og kommuneplaner, som alle har til formål at planlægge både privat- og kommunalt byggeri, placering af rekreative områder samt tilladelse til et alternativ energiprojekt..

Kan Herning Kommune sikre sig imod skatteunddragelse?
SF havde stillet forslag om, at pålægge kommunen et yderligere ansvar for at undgå handler med el-ler investeringer i selskaber/virksomheder, der bidrager til skatteunddragelse. Dette forslag gav en længere debat i byrådssalen. Alle var enige om at skattesnyd skal undgås, hvilket vel ikke er så over-raskende i en tid, hvor den kommunale økonomi er presset. Diskussionen gik derfor mere i retningen af, hvordan vi som kommune bedre kan sikre os mod et fænomen, som selv told og skat ikke magter at sikre sig imod? Forslaget blev i den stillede form afvist, men der ses på mulighederne for at indarbejde hensigten - at undgå skatteunddrager - i kommunens finansielle politik. Altså alle er enige om at skatteunddragelse er noget skidt vi gerne vil undgå. Diskussionen kom til at bære præg af en mere landspolitisk dagsorden fra SF’s side. Borgmesteren appellerede byrådet til at huske ikke at føre landspolitik i byrådssalen.

Vil kommunes indbyggertal stige med 10,4% over de kommende 15 år?
Et punkt på dagsordenen var en revideret befolkningsprognose. En prognose over hvorledes man forventer befolkningstallet vil udvikle sig de kommende 15 år. Det er altid interessant læsning – specielt er jeg mest interesseret i, hvordan børnetallene udvikler sig rundt i kommunen. I følge prognosen vil befolkningstallet i Herning Kommune stige med 10,4% over de næste 15 år. Den største forklaring på denne stigning er at den ældre del af befolkningen stiger, da vi generelt lever længere og der er nogle store fødselsårgange de er på vej på pension. Prognoserne er interessante i forhold til at vurdere om vi får pladsproblemer i daginstitutioner, på vores skoler, vores plejehjem ocv. Ligele-des har befolkningsprognosen stor betydning for kommunens indtægter og udgifter. Er du interesseret i at se en prognose over hvor hurtig din by vokser, kan du finde befolkningsprognosen her: politik.herning.dk

Flere billigere boliger i Herning Kommune
På vores budget konference i april blev det besluttet at arbejde for at sikre flere billige boliger i kommunen, bl.a. gennem kvoter til boligforeninger. Der er behov for flere ungdomsboli-ger, seniorboliger, og ikke mindst boliger til folk med særlige behov. Boliger af fornuftig kvalitet og til lav pris, hvor det er muligt at bo selv med meget lav indkomst. Geografisk vil vi forsøge at sikre en fornuftig spredning af de forskellige boligtyper over hele kommunen. Ovenstående beslutning er blevet beskrevet som en målsætning om en bred boligpakke. Konkrete planer for forskellige boligtyper kommer på de følgende byrådsmøder i løbet af sommeren.
Frigivelse af midler til projektet ”Vi lærer”
Endnu et projekt som Herning Kommune har fået midlet til gennem A.P. Møllerfonden. Det handler om øget anvendelse af IT-værktøjet i undervisningen i vores folkeskoler. Pengene skal gå til kompe-tenceudvikling af lærere og pædagogisk personale, så de bliver bedre klædt på til at udnytte de forskellige IT-muligheder, der kan være med til at optimere læring og skabe en sjovere og mere varieret undervisning. Jeg vil sige, at vores pædagogiske personale allerede er gode brugere af computere og almindelige IT-værktøjer. De bruger dem aktivt i deres undervisning og de digitale læringsmidler bliver brugt flittigt. Udviklingen går dog enormt stærkt inden for dette område, så der er behov for at være godt klædt på og på forkant med udviklingen.

Det var egentlig det jeg vil trække frem fra byrådsmødet.

Forud for byrådsmødet fik vi uddelt årets kulturpris i Herning Kommune. En pris der siden 1990 er blevet uddelt til borgere, der har udvist et helt særligt engagement og ydet en helt særlig indsats for kulturen i kommunen. Kulturprisen gik i år til Niels Overgaard, der er "bidt af Jazz" og ligger et stort arbejde i at fremme vores kendskab til jazz. Niels Overgård er eksempelvis formand for for-eningen som arrangerer Jazz på Fermaten og han bruges som anerkendt jurymedlem inden for jazz-genren. Stort tillykke med prisen til Niels Overgaard.
 
Foredrag "kvalitet i dagtilbud"
I sidste uge havde Herning Kommune besøg af den anerkendte engelske forsker Brendda Taggart. Det var Børne- og Unge forvaltningen der havde inviteret hende til at komme og holde foredrag om ”Kvalitet i dagtilbud”. Pædagigisk personale fra alle daginstitutioner og dagplejen i Herning Kommune var inviteret med til foredraget, der blev afholdt i en af Messecentret store haller. Godt 500 mødte op til foredraget, hvilket må siges at være rigtig fint, da det lå udenfor arbejdstid.
Det var et utrolig interessant foredrag Brenda leverede og det gav stof til eftertanke hos alle. Brenda Taggart har gennem 17 år forsket i, hvilken betydning kvalitets i dagtilbud har for børnenes muligheder for senere hen at tage en uddannelse. Og konklusionen er ikke overraskende at kvalitets har betydning. Det interessante er så, hvordan vi definerer kvalitet, og om alt kvalitets koste ekstra ressourcer. Svaret er både ja og nej. Jeg tror, jeg med ro i sindet kan sige, at vi i Herning er på rette vej, men der er samtidig plads til forbedringer. Både dem der kræver ekstra ressourcer, men faktisk også tiltag, som vi kan sætte i gang uden det vil koste det helt store. Så det vil Børne- og Familie udvalget arbejde videre med.

Det var alt for denne gang. Husk I er altid velkommen til at kontakte mig, hvis I har spørgsmål til mit politiske arbejde eller andet I mener jeg bør have viden om.

Forårshilsner fra

Dorte West

byrdw@herning.dk
Mobil: 40259666

Nyhedsbrev – April 2016

mni 28.04. 2016

Efter et par dage med hhv. budgetkonference og byrådsmøde vil jeg igen lige give en kort statusopdatering fra byrådsarbejdet.

Budgetkonference
To gange årligt samles hele byrådet til budgetkonferencer. På forårsmødet følges der op på sidste års budget - hvordan er det gået med økonomien? Samtidig får vi de første meldinger om, hvordan økonomien forventes at se ud i 2017.
Der er økonomiske udfordringer på primært to områder, hvor økonomien er svær ”styrbar”. Det drejer sig om Social- og sundhedsområdet samt Børn- og familieområdet (specialområdet). På begge områder arbejdes der med omstruktureringer som forhåbentlig vil påvirke budgettet for 2016 i positiv retning - samtidig med vi stadig skal løse de samme opgaver på bedste vis. De områder som ikke har brugt hele budgettet overfører så vidt muligt restbeløbet til 2017.

Efterårets budgetkonferencer ligger op til de mere intense forligskredsforhandlinger om budget 2017. Her er der fokus på de to hovedområder – driftsbudgettet og anlægsbudgettet.

Regelforenkling
Byrådet har igangsat en proces om at regelforenkle. I årets første måneder blev samtlige medarbejdere i kommunen opfordret til at skrive ind med bud på forenkling af arbejdsgange, så unødig bureaukrati kan afskaffes.
Det har resulteret i mere end 300 indkomne forslag (heraf dog en del gengangere). Det er dejligt at ledere og ansatte har meldt tilbage i stor stil. Planen er at ca. 1/3 af forslagene implementeres her og nu, den næste 1/3 kræver lidt mere forberedelse men forventes også at blive igangsat i løbet af året. Den sidste 1/3 er i højere grad forslag som afslører mangel på kommunikation/misforståelser, men dette vil der også blive taget hånd om.

Kort om byrådsmøde den 26. april 2016.

Udvikling og muligheder
En del sager var ”Foreløbige vedtagelser” af lokalplaner vedr. nye boligområder. Det tyder endnu engang på at der stadig er gang i udvikling af nye bolig og vækst af boliger. En anden foreløbig vedtagelse af lokalplan, kan muliggøre udvidelse af ishockeyfaciliteter og ny opvisningshal i Holing Sportscenter. Planen åbner også op for bedre parkeringsforhold og at indgangen til sportscentret vendes og får front mod byen.

Godkendt programoplæg til nye daginstitutioner i Vildbjerg, Herning og Kibæk
Byrådet godkendte programoplæg til ovennævnte daginstitutioner. De tre nye dagsinstitutioner kommer til at erstatte 7 nuværende bygninger. Siden efteråret har de involverede institutioner samarbejdet med forvaltningen om programoplæg til byggeriet.

For alle tre områder har der været et mangeårigt ønske om at bygge nye institutioner. Både fordi de gamle bygninger var udtjent, men også fordi det økonomisk og fagligt ville være bedre at bliver samlet på færre matrikel.

Samtidig vil alle tre nye institutioner blive placeret i forbindelse med skolerne, hvilket er med til at understøtte ønsket om et sammenhængende børneliv, så overgangen fra dagsinstitution til skole bliver så god som muligt. Dette giver god mulighed for samarbejde på tværs af personalegrupper, og til at tænke i fleksible løsninger der optimerer brugen af hver kvadratmeter.
Forventet ibrugtagning januar/februar 2018.

Renovering og tilbygning til Sønder Felding Skole
Dette punkt var ikke på byrådets dagsorden, men blev behandlet og godkendt på Børn- og familieudvalgets sidste møde og behøver ikke byrådets godkendelse. Der er tale om både renoverings- og tilbygningsprojekt. Der planlægges at blive bygget til skolen i skolegården for mellemtrinnet. Det kommer til at give nye og større klasselokaler på mellemtrinnet – fra 48 kvm til 70 kvm, nye gangarealer, faglokaler og 3 nye grupperum. Der er lavet et spændende programoplæg der uden tvivl vil løfte de læringsfaciliteter børnene og personale færdes i og samtidig forbedres skolens indeklima. Byggeriet forventes påbegyndt i uge 26 og klar til ibrugtagning efter vinterferien næste år. Det bliver rigtig godt.

Flygtninge tager selv del i ombygning af midlertidige boliger.
Beskæftigelsesudvalget som er ansvarlig for håndtering af flygtningesituationen i Herning Kommune, har besluttet at ombygge den tidligere produktionsskole på Sebbesandevej i Tjørring, til midlertidige boliger. Produktionsskolen er ejet af kommunen og står p.t. tom. Kommunen er forpligtet til at tilbyde midlertidige boliger til de flygtninge der kommer her.
En stor del af ombygningsarbejdet kræver autoriserede håndværker, men i det omfang det er muligt vil flygtninge indgå i arbejdet med at klargøre de midlertidige boliger.

Nye udvidede åbningstider på genbrugspladsen
Det har været et stort ønske fra borgere at kommunens genbrugspladser har længere åbent - især i weekender. Dette ønske bliver nu opfyldt. Se de nye åbningstider på herning.dk. I Ørnhøj og Sørvad køres forsøg med ubemandede genbrugspladser.

Det var alt for denne gang.

I er altid velkommen til at kontakte mig, hvis der er noget I gerne vil drøfte.

Venlig hilsen

Dorte West

byrdw@herning.dk

Mobil: 40259666

 

 

 

Nyhedsbrev – Marts

mni 06.03. 2016

Siden sidste nyhedsbrev har vi lokalt afholdt vores årlige generalforsamling på Klods Hans. Mandag d. 14. marts kl. 19.00 afholder Venstres Kommuneforening generalforsamling på Eyde. Her vil der blive peget på Lars Krarup som spidskandidat til næste kommunalvalg. Alle medlemmer er velkom-ne til at møde op til denne aften.
Landspolitisk har der været storm omkring landbrugspakken med de ministerrokeringer, som I sik-kert alle kender til følge. Et noget uskønt forløb som virker ret uigennemskueligt for alle os, der må basere vores viden på det medierne bringer. Det glæder mig dog, at landsbrugspakken blev vedta-get, da vores landbrug er hårdt pressede. Vi må ikke glemme, at landbruget er et af vores vigtigste eksporterhverv.

Tirsdag d. 1. marts var der byrådsmøde. På dagorden var der 31 sager – heraf 9 på den lukkede dagsorden. Den fulde dagsorden kan findes her

Den sag der fik flest ord med på vejen drejede sig om laks i Skjern Å.
 
Anlægsbevilling til medfinansiering af projekt Skjern Å. 
Danmarks center for vildlaks har bevilget 15 mio. kr. til et storstilet forskningsprojekt, der har til formål at bevare og fremme laksebestanden i Skjern Å. Det kan være med til at øge lystfiskerturis-men langs Skjern Å og dermed også give mulighed for flere arbejdspladser. Forskningsprojektet går ud på at følge laksens livscyklus, for at få mere viden om, hvad der skal til, for at laksen fortsat vil gyde i Skjern Å. Der er sket en stigning i bestanden gennem de seneste år, men der er potentiale for mere. Samtidig vurderes det at der er et stort uudnyttet potentiale i laksefiskeri. Herning Kommune og Skjern Kommune skyder hvert 1 mio. kr. i projektet.
Opbakningen fra Herning Kommune skal ses som en del af vores satsning på å-turisme. Vi har i kommunen tre større å-løb – Karup å, Skjern å og Storåen. Karup å er primært er kendt for sit gode havørredfiskeri og Skjern Å for sine laks. 
Flere politiske partier luftede ønsket om at genoptage arbejde med at etablere en Nationalpark langs Skjern Å. Dette projekt kunne være en platform for at komme videre med nationalpark tanken. Det virker til, at der er også er fornyet interesse for en nationalpark i Ringkøbing-Skjern. Samtidig kunne Dennis Flydtkær bekræfte, at der også fra Christiansborg er fornyet interesse omkring nationalpark tanken langs Skjern Å.

Frigivelse af rådighedsbeløb til bynære grønne områder i parken i 2016
Skulpturparken i Birk trænger til renovering. Indsamlingen af midler er i gang og arbejdsgruppen har ønsket at kommunen også bidrager. Umiddelbart var der ikke mulighed for en sådan finansiering, da man så skulle tage penge fra andre parker.
Økonomiudvalget ønsker at sende et signal til den arbejdsgruppe, der er i gang med indsamlingen. Der er pt. skaffet 2,5 mio. kr. til projektet fra forskellige fonde. En optimal udnyttelse af skulptur-parken vil kræve, at hele bunden drænes og funderes bedre end i dag. Derfor har økonomiudvalget valgt at støtte projektet med 117.000 kr. til færdiggørelse af renoveringsprojektet i Birk.

Indtægtsbevilling til tilskud fra satspuljemidler
Indtægtsbevilling til Social og Sundhedsudvalget til forskellige projekter. Herunder demens.
Demens er en folkesygdom. 85.000 danskere er ramt på den ene eller anden måde. Det påvirker æg-tefæller og familien. Brutalt for dem der rammes, men også overfor ens nærmeste, da det giver van-skelige vilkår for dem. Flere og flere oplever demens i familien, hvilket naturligvis også skyldes at vi lever længere. I Herning har vi omkring 1200 borgere med konstateret demens, men der formodes at være endnu flere. Der opnås mere og mere viden om demens, og om hvordan man kan give demens-ramte positive livsoplevelser. Det er en alvorlig sygdom, der stiller særlige krav til vores plejecentre og for personalet. Sanserne er i ofte i behold, så derfor kan man glæde demente ved sanseoplevelser. Det kræver en sanselig indretning af vores plejecentre – både indendørs og udendørs. Her tænkes i sansehaver med mulighed for forskellige aktiviteter, fleksible afskærmningsløsninger indendørs, far-vestrålende udsmykning, samt camouflerede døråbninger, så demente ikke fristes til at gå udenfor alene.
Herning kommune har søgt og modtaget 1.587.00 kr. fra Satspuljemidlerne til demensvenlig indret-ning på fire plejehjem i kommunen - Engholmcentret i Sønder Felding, Lind Plejecenter, Plejecente-ret Lindegården og Rosenlund Plejecenter. Det hele er med til at underbygge ønsket om mere vær-dighed i alderdommen.

Fra Fonden for forebyggelse og fastholdelse har kommunen endvidere søgt og modtaget kr. 165.000 til personalet på Engholmcentret. Midlerne øremærkes et projekt som skal forebygge vold og trusler på arbejdspladsen.

Indsats mod langtidsledighed
Beskæftigelsesområdet har ligesom Social og sundhedsområdet modtaget statsmidler til forebyggel-se til glæde for borgerne. I dette tilfælde er det et tilskud på kr. 1.020.000 der skal bruges til en mål-rettet indsats mod ledige borgere med kort eller ingen uddannelse ender som langtidsledige.

Det var alt for denne gang. I morgen drager jeg med Børne- og Familieudvalget, samt nogle medar-bejdere fra forvaltningen til Zürich i Schweiz i fire dage. Alle politiske udvalg har mulighed for en studietur til udlandet (afgrænset til Europa) i den fireårige valgperiode. De fleste udvalg har været afsted, men BFU har først fundet tid til at komme afsted nu. Formålet med turen er, at tage ved læ-re at Schweiz ift. deres inklusionsarbejde samt overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelserne. Herunder ikke mindst deres evne til at få flere til at vælge erhvervsuddannelser, som vi er udfordret af i Danmark. Det er et tætpakket, men meget spændende program der er lavet for udvalget. Håber det bliver en lærerig tur.

Med venlig hilsen

Dorte West (V)
Formand for Børne- og familieudvalget, Herning Kommune
byrdw@herning.dk
40259666Nyhedsbrev – januar 2016

mni 01.02. 2016

 

Kære læsere!

Først og fremmest vil jeg gerne takke for den respons, jeg har fået på mit ”Opråb” til alle i Sdr. Felding. Vores lokale Venstre forening var ved årsskiftet nede på 30 medlemmer og det gav god grund til bekymring hos mig og resten af bestyrelsen. Derfor skrev jeg et brev, som jeg omdelte til alle husstande i Sdr. Felding, for at fortælle, hvilke konsekvenser det kan få, hvis vores lokale venstre forening går i opløsning i forhold til fortsat at kunne være repræsenteret i Herning Byråd. Det har indtil dags dato medført ikke mindre end 22 nye medlemmer. Det er en fantastisk flot fremgang, som vi er rigtig glade for. Så tusind tak for det. Skulle der være andre, der har lyst til at være medlem, så er der bestemt plads til endnu flere.  

Det politiske arbejde er kommet godt i gang. Jeg startede året med at deltage i en nytårskoncert i Ringsted d. 3.1, hvor jeg på Herning Kommunes vegne skulle overlevere Unicef skjoldet og der-med stafetten til at Ringsted Kommune nu er Unicef-by i 2016. Herning Kommune nåede i 2015 at indsamle imponerende 1.5 mio kr til Unicefs arbejde rundt om i verden, hvor der er behov for at hjælpe børn. Det har været et år, hvor der har været afholdt mange aktiviteter for at indsamle pen-ge til det gode formål. Alt lige fra donationer fra store internationale virksomheder til skolebørn der har solgt kage i frikvartererne. Særligt skoler og daginstitutioner har været meget aktive.
D. 20.-21. januar deltog Børne- og Familieudvalget og forvaltning i KL’s årlige Børnetopmøde i Ålborg. Det var et spændende program og vi fik masser af inspiration med os hjem til vores fort-satte arbejde med at sikre vores børn og unge en god start på livet.

I tirsdag havde vi årets første byrådsmøde, hvor det primært var sager fra Byplanudvalget der prægede dagsorden. Det er tegn på, at der fortsat er godt gang i væksten i Herning kommune. I alt var der 38 sager til behandling på dagsorden. Den fulde dagsorden kan findes her: politik.herning.dk/byraad-udvalg-raad-og-naevn/dagsordner-og-referater

Byudvikling i Arnborg
Punktet var en foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg for et boligområde ved Arnborg. Det er vigtigt, at vi har byggegrunde til salg i både Herning, centerbyer og landsbyer. Gennem flere år har det været et stort ønske at få udstykket kommunale byggegrunde i Arnborg. I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2016 blev ønsket opfyldt. Derfor er planlægningen for 8 nye bygge-grunde i Arnborg - beliggende syd for Gl. Skarrildvej nu igangsat. Det nye boligområde kommer til at hedde Rind Å Engen, og er et attraktiv område tæt på å, skov og eng.

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for Herning Kirkehus
Herning Kirke har længe haft et stort ønske om bedre faciliteter til de aktiviteter, der foregår i Kirkehuset. Der er et ønske om at om renovering af de eksisterende bygninger, samt en tilbygning ud til Østre Kirkevej. Det er et særligt område med bevaringsværdige og historiske bygninger. Derfor skal byggeriet godkendes af byplanudvalget inden igangsættelse.

Endelig vedtagelse af lokalplan for Vestergade 41 og 43.
Et flertal i Byplanudvalget ønsker nu at byrådet endelig godkender en lokalplan for Vestergade 41 og 43, men altså ikke et enigt udvalg. Sagen går på to boliger, der er gamle direktørboliger, som hørte til tekstilfabrikken i Vestergade. Herning Museum ønsker at bevare begge de to direktørbo-liger, for at kunne skabe en historisk sammenhæng til tekstilmuseet. Et enigt udvalg mener at nummer 41 er bevaringsværdig, men der er uenighed om bevaringsværdien af nummer 43. Det er den faglige organisation HK, der ejer bygningen Vestergade 43, og de har et ønske om at bygge et nyt stort domicil i Herning på denne adresse, som vil kunne skabe omkring 40-50 nye arbejdsplad-ser i byen. Rad. Venstre, SF, enhedslisten og Dansk Samling stemte imod forslaget, mens resten af partierne i byrådet stod bag en godkendelse af lokalplanen.

Det fik borgmester Lars Krarup til at komme med en lidt munter afslutningskommentar, at det er lidt pudsigt at vi nu i 2016 har nogle borgerlige partier der gerne vil give fagbevægelsen bedre vilkår i Herning samtidig med at Enhedslisten og SF på den anden side kæmper for at bevare en gammel direktørbolig.

Boligområde ved Grøndalsvej i Herning.
Herning er en by i positiv udvikling, hvilket har medført at byplanudvalget forfølger en strategi om at give mulighed for etablering af attraktive boliger tæt på Herning bymidte. I dette tilfælde er det området omkring det gamle jernstøberi tæt på Knudmosen. Mange boligforeninger og private har lavet boligprojekter i området, som er blevet rigtig attraktivt. Derfor har vi truffet beslutnin-gen om at ændre kommune- og lokalplanen for området ved Grøndalsvej. En ændring der skal gø-re det muligt at bygge op til 14 etager, med tilbagetrukket 15. etage (i den tidligere lokalplan kun-ne der bygges op til 8 etager). Kommune- og lokalplan har nu været i offentlig høring, og der er indkommet flere indsigelser under høringsperioden fra beboere i området. Indsigelserne går på bekymringer for skyggepåvirkninger, indkig i allerede etablerede boliger og udsyn til Knudmo-sen.
Der har været udarbejdet skyggediagrammer for alle årets måneder, hvilket har klarlagt evt. skyg-gepåvirkninger for husene i området. Lokalplanen er blevet ændret, så der i skel mod Knudmosen må fældes træer og derved sikres udkig for bagved liggende huse. Sidst er der i lokalplanen taget højde for at der ikke må etableres terrasser, som giver direkte indblik i parcelhuskvarterene mod Søndre anlæg.

Lidt ekstra: Flygtningestatus i Herning Kommune

I 2016 har forventer vi at skulle modtage lidt over 300 asylansøgere. Når de ankommer til Her-ning, kommer de fra et asylcenter et sted i Danmark, hvor det er blevet afklaret, at de kan søge asyl i Danmark. Derefter bliver de fordelt rundt i landets kommuner. Når asylansøgerne ankom-mer til Herning Kommune, er det beskæftigelsesafdelingen der varetager følgende:
• Personregistrering og tildeling af midlertidig bolig  
• Kompetanceafklaring - hvilken uddannelse og hvilke joberfaringer har den enkelte. Mange har ingen uddannelse og en stor del taler ikke engelsk.
• Danskundervisning igangsættes så hurtigt som muligt. Dette sker på Lær Dansk Centret. Der arbejdes på at få flygtninge ud i 3 dages skole/2 dages praktik, da integrationen og forståel-se for dansk kultur sker bedst i mødet med danskerne. Det er jobkonsulenter fra "Lær Dansk" som arbejder for at finde praktikpladser.
• Flygtninge flyttes så hurtigt som muligt fra midlertidige boliger til lejeboliger rundt i he-le kommunen.
• Danskundervisningen skal følges og flygtningene skal selv sørge for at fragte sig til hhv. undervisning og praktikpladser. Der er dog store udfordringer i at finde tilstrækkelig mange praktikpladser.

Teltlejren v. Beredskabscentret bruges kun til midlertidig ophold af flygtninge/migranter, som endnu ikke har fået afklaring på asyl. Det er en opgave vi varetager for Vesthimmerlands Kommune. En såkaldt ”skal” opgave, og som er udgiftsneutral for Herning kommune. I gennem-snit er opholdet i Beredskabscentret af 2 - 6 ugers varighed. I denne periode sørger vi for at børne-ne kommer til at gå i både børnehave og skole. Der er etableret et særlig tilbud i tilknytning til Brændgaardskolen og daginstitutionen Galaxen. Det er som sagt kun få uger de benytter disse til-bud, inden de spredes ud i andre kommuner, men det er vigtigt, at børnene hurtigst muligt kom-mer til at opleve en hverdag, der er præget af faste rutiner, og et mere normalt børneliv med plads til både læring og leg. Forældrene sørger selv for at følge børnene til og fra skole- og dagtilbud. Børnene taler hverken dansk eller engelsk, men her er Brændgaardskolen ideel, da der i forvejen går en del to-sprogede børn, som kan snakke med asylbørnene i frikvartererne.

Det er vigtigt, at vi gør hvad vi kan for at integrere de flygtninge der kommer til Herning og skal bo her. Udgifterne dækkes i de første 3 år af staten, men herefter påkalder det kommunen. Så er et klart politisk mål er, at vores nye indbyggere skal blive selvforsørgende.

Det var alt for denne gang.

Venlig hilsen

Dorte West
Herning byråd (V)

Nyhedsbrev december 2015

mni 21.12. 2015

Dette bliver det sidste nyhedsbrev i 2015.

Sidste byrådsmøde havde 24 punkter på dagsordenen og ingen af sagerne medførte megen debat, så det blev et forholdsvis kort møde. I skal dog lige have et par ord med på vejen til et par af punkterne.

Der var en stribe af anlægsbevillinger. Det er ikke sager der normalt hæftes kommentarer til på byrådsmøderne, da det er sager der tidligere har fået andel i kommunens budgetter, så det er mere teknisk at pengene skal en tur omkring byrådet før de endelig frigives.

 

Herning Krisecenter får ny adresse på Valdemarsvej 20 i Herning, som tidligere har været børnehave/vuggestue. Bygningen skal sættes i stand for godt 6 mio. kr for at kunne fungere som krisecenter. De første 500.000 kr blev bevilget.

 

Sdr. Felding Skole skal renoveres. I årets budgetforlig lykkedes det at få fremrykket halvdelen af det afsatte beløb til renovering i 2019 til 2016. Derfor frigives nu anlægsbevilling på 4.5 mio kr til opførelse af tilbygning mellem to klasselokaler, ny forbindelsesgang, sammenlægning af eksisterende klasselokaler med gangareal for at få større klasselokaler samt flytning og indretning af to klasselokaler. Desuden skal laves forbedringer på ventilationen på skolen.  Projektet skal ses i sammenhæng med midler fra skolefonden. 

 

Kaldalen i Skarrild har haft til huse i en 26 år gammel pavillon, som i den grad er slidt ned. Derfor er der afsat 9.1 mio. kr til en ny daginstitution i Skarrild. Den skal tænkes sammen med skole og kulturcenter, så man får så meget daginstitution for pengene og tænker i fællesløsninger. De første 4.312 mio kr blev bevilliget til projektet 

 

Skolefonden– En fond på i alt 18 mio. kr. som kommunen sparede i forbindelse med lærernes lock-out er øremærket til implementering af skolereformen, der kræver lærerarbejdspladser, kompetenceudvikling af linjefagsuddannede lærere og nye faglokaler. Beløbene fordeles ud over 4 år. Derfor frigives der 4.8 mio kr.

 

Tag og fag på folkeskoler: Løbende renovering af tag og fag på vores skoler. I denne omgang frigives 6.594 mio. kr. til renovering af tag på Engbjergskolen i Snejbjerg, Brændgårdsskolen i Herning og Højgårdsskolen i Lind.

 

Hammerum-Gjellerup ny skole: Vi er i fuld gang med at planlægge det næste større skolebyggeri i Hammerum og Gjellerup. Det samlede beløb er planlagt til godt 206 mio. kr. Det første beløb på 9.819 mill. bliver nu frigivet til etablering af nye boldbaner ved Hammerum/Gjellerup skole, da den nye skole skal bygges på de nuværende boldbaner.  Ligeledes skal en del af beløbet bruges på rådgivning og projektering af den nye skole. Den nye skole har for øvrigt endnu ikke noget navn. Jeg sidder i et såkaldt navneudvalg for skolen og vi har opfordret alle med interesse i det nye byggeri komme med forslag til den nye skole. Der er allerede kommet de første forslag. Vi forventer at have navnet på plads omkring februar eller marts 2016. 

 

Placering af biblioteket i Herning midtby - en klar succes - nu er regnskabet afsluttet

Biblioteket i midtbyen blev som bekendt indviet for mere end et år siden, og er blevet taget rigtig godt imod af borgere fra hele kommunen. Placeringen midt i Herning har øget besøgstallet markant, og samtidig givet mere liv i bymidten. På byrådsmøde blev det endelig regnskab for ombygning af biblioteket fremlagt og godkendt. Det var på alle måder et positivt regnskab. Projektet endte med at blive 3,2 mio. kr. billigere end forventet. Dette beløb bliver lagt tilbage i kommunekassen. Samtidig med at besøgstallet på biblioteket er øget er udgifter til den daglige drift faldet. Et godt eksempel på at det faktisk kan lade sig gøre at få mere for mindre.

 

Godkendelse af affaldssorteringsplan 2015 - 2024

Alle kommuner skal hver 12 år udarbejde en affaldsplan. I Herning kommune genanvender vi i dag ca. 34 % af vores affald. Et landsdækkende mål er at vi i 2022 skal genanvende 50%. For at nå dette mål skal vi alle affaldssortere mere end vi gør i dag. Fra 2018 skal vi frasorterer alt metal fra husholdningsaffaldet og fra 2022 skal vi også frasortere al organisk affald.

Der vil nu blive igangsat en lang række initiativer, som skal fører til højere grad af affaldssortering, bl.a. forsøg med todelte affaldsbeholdere til papir og metal - og todelte affaldsbiler.Det forventes at affaldsgebyret frem mod 2018 kan fastholdes på nuværende niveau, med forbehold for pristalsregulering.

Gebyret fra 2018 og frem er endnu ukendt, men mulighed for evt. nedsættelse bliver undersøgt. Så øget affaldssortering er ikke kun godt for miljøet, der er også en forventning til, at det kan få positiv indvirkning på affaldsgebyret.

 

Det var årets sidste nyhedsbrev fra mig. Du altid er velkommen til at kontakte mig, hvis der er noget som I mener jeg bør vide I forbindelse med behandling af sager i byrådet. Eller det kan være forhold som I mener bør kigges nærmere på. 

 

Jeg starter for øvrigt det nye år med søndag d. 3. januar at overrække UNICEF skjoldet til Ringsted Kommune, der skal være Unicef by efter Herning. Det sker ved en større nytårskoncert, hvor jeg officielt overrækker skjoldet på vegne af Herning Kommune til borgmesteren i Ringsted. Med blandt andet den aktuelle flygtningesituation i verden giver det i den grad mening at hjælpe med at samle penge ind til udsatte børn.

 

Så er der vist kun tilbage at ønske jer alle en rigtig glædelig jul og godt nytår. Jeg vender tilbage med flere nyhedsbreve i 2016.

 

Venlig hilsen

Dorte West

Byrådsmedlem i Herning Kommune

byrdw@herning.dk

Mobil: 40259666

 

Nyhedsbrev november 2015

mni 19.11. 2015

Kære alle!
Så er der endnu et nyhedsbrev, der fortæller lidt om mit byrådsarbejde og beslutningerne fra byrådsmødet i går d. 17. november.

Før byrådsmødet uddelte Herning Kommune årets frivillighedspris for 15. gang. Lars Krarup gav udtryk for,  at der havde været mange gode bud på nogle, der havde gjort sig fortjent til prisen.
Valget faldt på Carsten Byrjalsen, som er idémanden bag ”Team Herning”. Et projekt hvor en gruppe udsatte unge sammen med en gruppe frivillige mentorer har trænet op til og gennemført en cykeltur til Paris i sommer. Det har været en kæmpe succesoplevelse for de unge der har været med på holdet, og de er vokset med projektet. Formålet har netop været at give de unge mere mod på livet og troen på sig selv. Og turde tro på, at de gen-nem hård træning kunne nå det mål de havde sat sig for. ”Team Herning” arbejder på at gentage succesen med en ny gruppe unge i 2017. Stort tillykke og godt gået til Carstens Byrjalsen og de mange andre frivillige bag Team Herning.

Selve byrådsmødet havde 38 punkter på dagsordenen - og kan alle ses her:  kommunen.herning.dk/byraad-udvalg-raad-og-naevn/dagsordner-og-referater

Fonden Skovsnogen
Syd for Skarrild ligger landart projektet ”Skovsnogen”, som jeg håber I alle kender. Hvis ikke – så er det bestemt et besøg værd. Skovsnogen er beliggende i en privat skov og har ofte svært ved at søge midler fra private fonde, da der ikke gives tilskud til ”privatejede projekter”. Derfor ønsker man at omdanne kunstskoven til en fond, og dermed opnå mu-lighed for at få støtte til videre udvikling fra bl.a. Statens Kunstfond. Tilsvarende problem-stilling oplevede vi omkring Dagmar Bio. 
For at købe skoven er der ansøgt om midler fra byrådet. Anlægstilskuddet på 1,3 mill. fi-nansieret ved salg af et kommunalt skovareal beliggende ved Vardevej syd for Sdr. Fel-ding, som i dag er beplantet med piletræer. Beslutningen om at sælge kommunal ejen-dom for at finansiere nyt anlæg er ikke normal procedure i byrådet. I dette tilfælde vedtog vi i byrådet at fravige dette, da etablering af Skovsnog fonden vil medføre udefrakommen-de god økonomisk støtte til drift og udvikling af et meget velbesøgt og kendt kunstprojekt, i den sydlige del af vores kommune. Anslået besøgstal det seneste år er på 10.000 besø-gende.

Udviklingslyst i kommunen
Byrådets dagsorden bar igen præg af at der er fuld fart på vækst og udviklingslyst i Her-ning Kommune. Fra byplanudvalget var der ikke mindre end 14 punkter på dagsordenen. Punkter der spænder fra øget udnyttelse af boligområder, udvidelse af erhvervsområder til mulighed for opførelse af hotelkompleks oven på Kongrescentrets hovedbygning. Kan sidstnævnte opføres, står vi stærkere, i forhold til at tiltrække endnu flere større arrange-menter, som i dag står og falder med mulighed for mere eksklusive og bynære muligheder for hotelovernatning.

”Danmarks-produktionshjerte” - et nyt samarbejde med 6 nabokommuner
Vi har i Herning Kommune vedtaget at indgå et samarbejde med 6 nabokommuner: Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Skive, Lemvig og Struer.
Samarbejdet får det officielle navn Business Region MidtVest - Danmarks produktionshjer-te. Grunden til at man kaldet samarbejdet en ”Business-region” skyldes, at vi tror på at et øget samarbejde kommunerne imellem kan styrke erhvervsbetingelser i Midtjylland, lige-som vi samlet kan stå stærkere om at tiltrække f.eks. uddannelsesinstitutioner og derved sikre fremtidens arbejdskraft. Et andet vigtigt formål med Business Regionen er at tale med én stemme - i statslige forhandlinger og derved forhåbentlig opnå stør-re gennemslagskraft for det midtjyske område.

Godt nyt for de mindste børn i den nordlige del af kommunen
To punkter på dagsordenen var godt nyt for Haderup. Med frigivelse af 197.000 kan vi nu indrette og etablere 6 vuggestuepladser i Haderup børnehus. Vi ønsker at forældre i alle pasningsdistrikter har valgmuligheden mellem vuggestue og dagpleje.
Ud over vuggestuepladser besluttede byrådet at frigive 1.860.000 til etablering af en moto-riksal i Haderup Børnehus. Et ønske institutionen har haft i mange år, og som kan etable-res ved at overdække et gårdrum.
Begge sager er med til at styrke det kommunale pasningstilbud til børnene i den nordligste del af kommunen.

HUSK at stemmen d. 3. december om EU’s retsforbehold.
Næste gang du får et nyhedsbrev fra mig, er vi på den anden side af  EU afstemningen om retsforbeholdet.  Det kan være svært at danne sig et overblik over, hvad det egentlig er vi skal stemme om og hvile konsekvenserne et ja eller nej får. Jeg har anbefalet mine elever på handelsskolen at gå ind på hjemmesiden www.givmigsvar.nu 
Det er folketinget, der har udarbejdet hjemmesiden, og derfor er siden neutral og kun in-formerende om, hvad det er vi skal stemme om d. 3. december. Rigtig fin hjemmeside.
Udnyt din demokratiske mulighed for at give din mening til kende. Jeg håber vi ses på Sdr. Felding skole d. 3.12, hvor jeg sidder ved valgbordet.

De bedste hilsner

Dorte West
Byrådsmedlem (V), Herning Kommune
Formand for Børne- og Familieudvalget.

byrdw@herning.dk
Mobil: 40 25 96 66

Kære læser – nyhedsbrev september 2015

mni 23.09. 2015
Så er det tid til endnu et lille nyhedsbrev om mit politiske arbejde og nogle af de politiske beslutninger der blev truffet på sidste byrådsmøde.

Sidste lørdag var jeg en tur i Nr. Nissum, hvor man inspireret af Folkemødet på Bornholm er begyndt at lave en årlig Uddannelses-Debat-Dag. Emnet denne lørdag var god trivsel og inklusion I folkeskolen. Et emne der er en del af formålet med den nye folkeskolere-form, og som derfor er meget aktuel. Samtidig er ordet ”Inklusion” både noget der kan møde modstand og begejstring. Der var spændende oplæg og debatter, og man hørte om erfaringer fra andre kommuner.

Tirsdag aften var der byrådsmøde, med kun 9 sager på dagsordenen - se den fulde dags-orden her: kommunen.herning.dk/byraad-udvalg-raad-og-naevn/byraadet/byraadets-dagsordner-og-referater

Halvårsregnskab for 2015
Kommunens husholdningsregnskab følges tæt året rundt. Et af punkterne på dagsorde-nen var gennemgang af halvårsregnskabet for 2015. I store træk er det et positivt regn-skab. Kommunens indtægter er lidt højere end forventet i forhold til budgettet. På udgifts-siden er der dog overskridelser af budgettet på bl.a. handicap & psykiatri og på børn- & familieområdet. I begge udvalg arbejdes der lige nu med det vi kalder ”korrigerende hand-linger”, som betyder, at vi vil forsøge at begrænse overskridelserne så vidt muligt i 2015, og samtidig finde mere langsigtede løsninger på udfordringerne i de kommende år. Det er altså merforbrug der skal håndteres på de to serviceområder, og ikke besparelser, selvom det kan opleves på den måde. 

1. behandling af budgettet 2016-2019
Samtlige partier har indgået forlig om budgettet for 2016 – 2019. Dette budget blev 1. be-handlet på byrådsmødet. Det er ikke normalt at byrådet allerede har indgået forlig inden budgettet fra været 1. behandlet af byrådet. At vi i år er lidt længere fremme i processen skyldes helt sikkert de besparelser der blev besluttet i foråret under ”Mulighedskataloget”. Denne øvelse medførte, at der blev flyttet penge fra drift over på anlæg.
Budgettet indeholder, som tidligere fortalt, massive investeringer i byggeprojekter. Først og fremmest lykkedes det at fremrykke renoveringsmidlerne til Sdr. Felding Skole, så vi nu kan gå i gang med 1. etape af renoveringen. Endvidere blev der fundet penge til tre nye daginstitutioner I Kibæk, Vildbjerg og Herning, samt midler til at renovere/tilbygge I Sportscenter Holing. Desuden blev der fundet 2 mio. kr. til yderligere Å-turisme, og der arbejdes videre med byforskønnelse i Center- og Omegnsbyerne.

Det glæder mig naturligvis at Sdr. Felding nu har 8.2 mio. kr til 1. etape. Et stort ønske fra skolen og ikke mindst bestyrelsen, som de har arbejdet hårdt på at få fremrykket. Nu kan vi komme i gang, hvilket vil blive til glæde og gavn for en masse elever og personale på Sdr. Felding Skole.

Flygtningestatus i Herning kommune
Flygtningedebatten raser i hele landet, jeg er flere gange blevet spurgt hvor mange flygt-ninge vi reelt har modtaget i Herning Kommune i år? Svaret er at vi pr. 1.9.2015 har mod-taget 102, hertil forventer man at der kommer 30 familiesammenførte ægtefæller og 90 børn.
Flygtningene er bl.a. blevet indkvarteret i ældreboliger og anden kommunalt byggeri som har stået tomt.
Børn i den skolesøgende alder er startet i kommunens modtagerklasser med henblik på at blive sluset ud i almindelige skoleklasser, når det vurderes at de sprogligt vil kunne følge undervisningen. Voksne undervises på Lær Dansk centret og der arbejdes på at fin-de praktikpladser til flygtningene i lokale virksomheder, da det er den bedste måde at lære vores arbejdskultur på, og forhåbentlig derved blive sluset ud på arbejdsmarkedet så de kan bidrage til samfundet.

Tilførsel af midler til flygtningeområdet 2015
Kommunerne har det lovmæssig ansvar for at modtage og integrere de flygtninge der kommer til Danmark. Staten har ekstraordinært bevilliget 325 mio. kr. i tilskud til alle landet kommuner i 2015, for at hjælpe med at dække de ekstraordinære omkostninger der følger med at modtage flygtninge. Heraf modtager Herning Kommune 5,5 mio. kr.

I foråret fik beskæftigelsesafdelingen tilført 1,6 mio. kr. af ovenstående midler til integrati-onsarbejdet, hvilket blev besluttet af et dengang enigt byråd. Nu hvor de resterende 3,9 mio. kr så skulle fordeles til integrationsarbejdet ønskede hverken Dansk Samling eller Dansk Folkeparti pludselig at tiltræde indstillingen om det ekstraordinære tilskud. Det af-fødte en længere debat i byrådssalen i tirsdags, da det i højere grad bar præg af at føre ”symbolpolitik” i byrådssalen om emnet flygtninge, fremfor at forholde sig til den konkrete sag på dagsorden.
Heldigvis kunne vi - de øvrige partier - uden problemer danne flertal for at søge om frigi-velse af statstilskuddet. Dermed får vi tilført nødvendige statsmidler til integration og komme ikke ude for at skulle udhule budgetter til skole- og beskæftigelsesområdet, som reelt ville være resultatet.

Det var nyt fra byrådsmødet. 

Onsdag d. 16.9 var det møde i Børne- og familieudvalget. Mødet var placeret på den nye skole i Snejbjerg, så vi startede med at får en rundvisning. Den nye skole er bygget sam-men med Idræts- og halfaciliteterne i Snejbjerg, og der er desuden kommet en hal 2. Samtidig er der bygget en SFO og en ny tandklinik. Resultatet er blevet utrolig lækkert og der er virkelig blevet mulighed for at skabe et spændende undervisningsmiljø i nye moder-ne faciliteter.
Efter selve udvalgsmødet fortsatte udvalget til Heldagsskolen Munkgård, der også er be-liggende i Snejbjerg og som organisatorisk hører under Snejbjerg Skole. Flere børn fra Sdr. Felding har haft glæde af tilbuddet fra Munkgård, som er en heldagsskole for elever med forskellige udfordringer. Det unikke ved Munkgård er, at forældrene i høj grad er ind-draget i arbejdet og udviklingen af deres børn. Forældrene deltager fast en dag om ugen, hvor de bl.a. kan få guidning af familievejledere til at håndtere konflikter med barnet. Vi talte med både børn og forældre som føler de får den bedste hjælp til at takle problemer i hverdagen. Man kan være elev på Munkgårdskolen i max. 2 år. Herefter er eleven i langt de fleste tilfælde klar til at komme tilbage til en folkeskoleklasse.

I børne- og familieudvalget forsøger vi løbende at komme rundt og besøge skoler og dag-institutionen, for på den måde at have føling med virkeligheden i børnenes dagligdag.
Tak fordi du tog dig tid til at læse mit nyhedsbrev.

Hilsen Dorte West

Budgetforlig – Budgetforlig - Budgetforlig

mni 30.08. 2015

Seneste nyt…. !!!

Samtidig med at jeg lavede nedenstående nyhedsbrev var der gang i budgetforhandlingerne. Ved midnatstid onsdag blev der indgået forlig. Så budgetforliget får lige et par ord med på vejen.

Først og fremmest er det et rigtig godt forlig for Sønder Felding Skole. Det lykkedes at få fremrykket 4,5 mio. kr. til skolerenovering af de 9 mio. kr., der står på investerings- oversigten i 2020. Der står derfor stadig 4,5 mio. kr. i 2020 og yderligere 9 mio. kr. i 2021 til renovering af Sdr. Felding Skole. Ud over de 4,5 mio. kr. der nu er afsat i 2016, så fik Sdr. Felding skole tildelt 3.3 mio. kr. på sidste dette budget til udbedring af et påbud fra Arbejdstilsynet til bedre ventilationen på skolen. Dette påbud skulle egentlig være udbedret senest oktober 2015. Vi har nu fået dispensation til at udskyde denne ventilationsopgave til 2016, idet det nu indgår i et større renoveringsarbejde. Samtidig er der afsat 1 mio. kr. til renovering af et faglokale. Det betyder, at der sammenlagt er 8.8 mio. kr. til 1. etape af en renovering på Sdr. Felding Skole. En beslutning jeg har kæmpet for og derfor er rigtig glad for gik igennem forhandlingerne.

Ellers kan det siges, at Herning Kommune i bund og grund har en sund og robust økonomi. Det afspejles sig også i budgetforliget for 2016.
Af forliget fremgår blandt andet, at kommunen i de kommende to år vil investere i fire nye børnehaver. Ud over det byggeri, der i forvejen var budgetlagt i Skarrild, afsættes nye 65 millioner kroner til at bygge tre nye daginstitutioner i Kibæk, Vildbjerg og selve Herning. Institution Klatretræet i Kibæk hører til i nogle 25 år gamle flygtningebarakker og trænger i den grad til en renovering, så det er glædeligt at det er gået igennem. Der arbejdes på en løsning tæt på skolen.

Desuden er der afsat 2 mio. kr. til at støtte op om yderligere Å-turisme. Her tænkes på vores 3 store å-løb. Nemlig Skjern å, Karup å og Storåen. Der skulle være store uudnyttede potentialer i denne form for turisme. En beslutning der også kan komme vores del af kommunen til glæde og gavn.

Derudover rummer budgetforliget en aftale om, at der over de næste fire år afsættes 80 millioner kroner til en opgradering af idrætscentret i Holing. Det betyder blandt andet, at et af Dannmarks bedste ishockeyhold, Herning Blue Fox, kan se frem til at få moderniseret sin hjemmebane. Samtidig skal der bygges en ny opvisningshal til blandt andet håndbold.

Budgetforliget viser, at vi stadig er på forkant med økonomien i Herning Kommune. I budgetforliget realiserer vi derfor nogle af de ting, vi fra starten af byrådsperioden har været enige om, at der skulle findes penge til.

Vores økonomiske råderum skyldes blandt andet, at vi i foråret var igennem en sparerunde, hvor vi meget nøje gennemgik vores budgetter. Vi vurderede, at det var rettidig omhu at trimme vores økonomi på det tidspunkt. Den øvelse gør nu, at vi står godt rustet til de effektiviserings-dagsordener, vi står over for i årene, der kommer.

I Herning Kommune har vi en rigtig god, politisk kultur for at tale os til rette om indholdet i budgetterne. Det glæder mig, at samtlige otte partier med i alt 31 medlemmer igen i år er nået til enighed om en aftale.

Med venlig hilsen

Dorte West

Nyhedsbrev august 2015

mni 27.08. 2015
Sommerferien er slut og det politiske arbejde er i fuld gang igen. Mandag og tirsdag i denne uge var byrådet samlet på en to dages konference for at snakke budget. Her blev vi orienteret om den aktuelle økonomiske situation for Herning Kommune og hvilke vinde der blæser ud over kommu-ne Danmark fra Christiansborg. De forskellige udvalg bød ind med ønsker og udfordringer til de kommende års budgetter og forskellige temaer blev debatteret. Konferencen sluttede så at sige med byrådsmøde tirsdag aften.  

Det politiske år 2015 har i det hele taget handlet meget om økonomi. Det meste af foråret har vi arbejdet med det såkaldte mulighedskatalog, der med andre ord handlede om at skabe økonomisk balance i Herning Kommune hen over de kommende 4 år. Mulighedskataloget blev vedtaget i for-året, og derfor er udgangspunktet for de store budgetmæssige ændringer begrænset. Det endelige budget forhandles nu mellem de respektive partiers gruppeformænd med borgmesteren i spidsen. Jeg ser frem til at kunne sende jer endnu et nyhedsbrev om udfaldet, så snart budgettet er færdigforhandlet.

Men tilbage til byrådsmødet. Dagsordenen bar præg af at det lige har været sommerferie og der var blot 29 sager til behandling på dagsordenen. Se evt. den fulde dagsorden her: kommunen.herning.dk/politik-og-dialog/dagsordner-og-referater

God udvikling i grundsalg og planlægning for andre boligtyper.
En stor del af sagerne var foreløbige vedtagelser af lokalplaner og kommuneplanstillæg for både bolig og erhvervsområder. Et stort antal af disse sager giver grund til optimisme. Det er et sikkert tegn på at der efter flere års nedgang i salg af både private- og erhvervsbyggegrunde, igen er op-gangstider på vej. Helt aktuelt kan jeg oplyse at der pr. 20. august er solgt 51 kommunale bygge-grunde til boliger, mod blot 24 i 2014. Vi har en realistisk forventning om at salget af byggegrun-de i 2015 når op på et sted mellem 60 og 70 grunde. I byrådet arbejder vi lige nu, i forbindelse med budgettet for 2016 og 4 år frem, for en revideret byggemodningsplan, da vi tror på at efter-spørgslen på kommunale byggegrunde vil være stigende i hele kommunen.

Men vi planlægger ikke kun for boliger i parcelhuskvarterene. Der er efterspørgsel på forskellige boligtyper. Der er også et ønske om at komme "i højden" med flere huse. Med en foreløbig vedta-gelse for et nyt boligområde i Herning ved Grøndahlsvej (v. Knudmosen/Thrigesvej) bliver det muligt at opføre beboelse i en højde mellem 10 og 14 etager. Det drejer sig om i alt 5 byggefelter, hvorpå der kan bygges nyt etagebyggeri.


Støtte til et frivilligt værested for udsatte børn og unge
I forbindelse med flytning af Herning Central bibliotek var der bekymring om, hvor de børn og unge i området som kom meget på biblioteket, nu kunne være.
Derfor blev det besluttet at arbejde for at etablere et center i samarbejde med forskellige frivillige organisationer - et kraftcenter - hvor der kan tilbydes forskellige aktiviteter. Dette center er dog desværre endnu ikke en realitet.

I mellemtiden har KFUM & K dog på eget initiativ selv skabt et rigtig godt frivilligt tilbud i om-rådet. Midtjyllands Kristne Friskole som lejer det gamle bibliotek tilbød KFUM og K at de gratis kunne benytte det gamle bibliotek. Det blev starten på Cafe Kom, der er en lektiecafe og værested for børn og unge fra 4. kl. – 10. kl. primært fra området omkring Brændgård, Porshøj og Sønder-ager. Tilbuddet er blevet utrolig populært og i dag har cafeen mere end 100 brugere fra over 20 forskellige nationer, og det er blevet et sted hvor der skabet fællesskab og venskaber.
Caféen har åben tre dage om ugen. Lønning til pædagogen der styrer værestedet, stammer fra ind-tægter fra genbrugsbutik, og der er derudover tilknyttet mange frivillige.
Der er så stor søgning til Caféen, at der er behov for yderligere åbningsdage. Derfor ansøger KFUM & K om et løntilskud, så den tilknyttede pædagog kan være der flere timer. Dette ønsker vi i byrådet at støtte op om, med et tilskud til det frivillige arbejde på 10.250,- i måneden, dog tids-begrænset indtil kraftcentret bliver etableret i området..
Jeg er rigtig glad for, at vi kan støtte et frivilligt projekt som dette, det kan have afgørende betyd-ning for børnenes fremtid, at de har et sted at være og noget at foretage sig. Jeg synes det her er meget vigtigt at fortælle, at flere af de frivillige som er tilknyttet stedet er unge, som selv kom i en tilsvarende lektiecafe drevet af samme leder. Disse unge er i mange tilfælde både mønsterbry-dere og rollemodeller for de unge der kommer i Cafe Kom i dag.

En stor gruppe af børn og unge fra caféen var mødt op i byrådssalen for at følge behandlingen af dagen. De fulgte spændt med i debatten og der var store smil og begejstring at spore hos dem, da ansøgningen blev imødekommet. Samtidig tror jeg det var meget lærerigt for dem, at se hvordan nærdemokratiet virkede i praksis, og hvordan en byrådsbeslutning truffet af relativt få mennesker kan få stor betydning for deres egen hverdag.

Endnu en ny skole på vej - og en flot 1. plads til Hernings skoler!
Der er gennem de seneste år prioriteret mange millioner til nybygning og renovering af skoler i kommunen. Derfor har jeg i denne måned haft glæden af at deltage i indvielse af Snejbjerg nye skole, som har givet elever og lærere fantastiske nye rammer, tæt sammenknyttet til hallen - op-timale muligheder for masser af bevægelse i løbet af skoledagen.

Endnu en ny skole er på vej i Hammerum/Gjellerup. Denne skole bygges også i sammenhæng med en hal, nemlig Hammerumhallen. På byrådsmødet godkendte vi et programoplæg til skolen. Pro-gramoplægget beskriver de tanker og ønsker som skoleforvaltningen, lærere/ledelse på hhv. Hammerum Skole Gjellerup skole og Hammerum hallens bestyrelse i fællesskab er kommet frem til, der skal arbejdes videre med.

Det bliver en stor skole med plads til ca. 1100 elever, men skolen vil blive indrettet, så det bliver et trygt og inspirerende læringsmiljø for både små og store elever. Samtidig tænkes sikker skole-vej også ind i programoplægget. Programoplægget indeholder også ønsker om at skolen i højere grad end man kender det fra andre skoler, skal have fagklasser, frem for faste klasseværelser. Det vil sige, at det er børnene der bevæger sig imellem faglokalerne, fremfor at det er faglærerne der bevæger sig ind i de faste klasseværelser. På den måde kan fagene indrette sig i lokaler, så selve lokalet er med til at inspirere eleverne og give dem læring. Indskolingen (0.-3. klasse) vil dog også få faste klasseværelser, da mindre børn finder det mere trygt med et fast opholdssted. Foran os venter et stort planlægningsarbejde og efterfølgende byggeproces. Skolen planlægges at kunne åb-ne dørene for børn og voksne til januar 2020.
Det var kort nyt fra seneste byrådsmøde. Jeg håber som sagt at der snart vil komme nyt om budget for de kommende år.

Med venlig hilsen
Dorte West

Nyhedsbrev fra Dorte West Maj 2015

mni 31.05. 2015

Tirsdag d. 26. maj var der byrådsmøde. Det var et forholdsvist kort dagsorden og der var ikke mange emner der førte til debat i byrådssalen. Det store samtaleemne forud for afte-nens byrådsmøde var naturligvis, hvorvidt statsministeren ville udskrive valg dagen derpå.

2. behandling af mulighedskataloget
Byrådet førstebehandlede mulighedskataloget ved sidste byrådsmøde d. 28. april og rent formelt skal sagen igennem byrådet to gange i tilfælde af, at der skulle være indkommet forslag til ændringer. Da der ingen ændringer var i forhold til sidst, så var der ingen kommentarer til punktet. Sagen drejer sig om en større besparelsesrunde, hvor man over de kommende år sparer 110 mio. kr. på driftsbudgettet og tilsvarende styrker anlægsbudget-tet. Dermed er der fortsat mulighed for at investere i nye projekter, og samtidig have råd til at renovere.

Budgetopfølgning
Der følges op på kommunens budget hvert kvartal, som en form for gennemsyn af det konstaterede forbrug. Dermed har byrådet mulighed for at følge med i eventuelle overskridelser, der kræver handling. Efter 1. kvartal 2015 ser økonomien rimelig fornuftig ud. Der hvor de største udfordringer er lige nu, er på social- og sundhedsområdet og på beskæftigelsesområdet, hvor forbruget er lidt højere end budgetteret.
Kommunen forventer at anvende 290 mio. kr. på anlægsarbejde i 2015, og det forventes at hele anlægsbudgettet bliver anvendt.

Kommuneplantillæg for solcelleområde nordvest for Vildbjerg
Byplanudvalget vedtog på et møde i oktober 2014 et projekt for solceller nordvest for Vildbjerg. Debatoplægget blev godkendt af byrådet i januar og derefter sendt i høring. Der indkom to høringssvar fra naboer til anlægget. Det ene høringssvar påpeger at anlægget vil påvirke vildtets nuværende vandringsmønstre i området, så der ønskes etableret et plantebælte mellem dyrenes vandrepunkter. Det andet høringssvar er fra en nabo, der mener at solcellerne vil påvirke deres ejendom rent visuelt, hvilket kan have betydning for ejendommens værdi.  
Der er generelt mindre lovgivning vedrørende opstilling af solcelleanlæg end vindmøllean-læg, så det bliver i højere grad politikerne, der skal tage stilling fra sag til sag. I dette tilfælde besluttes det på baggrund af høringssvarende, at der udarbejdes to alternative kommunal- og lokaleplaner. Det ene forslag friholder området ved Vildbjergvej 7, så lodsejer ikke bliver generet.

Indtægtsbevilling til projekt partnerskabskommune
Herning Kommune er udpeget sammen med kun to andre kommuner i Danmark til at væ-re Partnerskabskommune med Socialstyrelsen om at udvikle fremtidens indsats overfor sårbare børn og unge. Det kan klart opfattes, som et skulderklap for den indsats der i Herning Kommune refereres til som ”Sverigesprojektet”. Projektet handler om tidligere og mindre indgribende indsatser over for børn og unge. Der er investeret i flere socialrådgivere, så hver socialrådgivere sidder med færre børnesager, men i stedet følger dem tættere. Samtidig arbejdes der mere i professionelle netværk omkring børnene, hvilket betyder, at også skoler og daginstitutioner inddrages. Sønder Felding har været et af kun 4 skoledistrikter i kommunen, der i et 4 årigt pilotprojekt har arbejdet med Sverigesprojektet. Allerede efter 2 år er der nu så gode resultater, at projektet rulles ud i resten af kommunen over de kommende år.  På grund af de gode resultatet har der været en del kommuner på besøg i Herning for at høre om projektet. Man kan sige, at Socialstyrelsen også har fået øjnene op for projektet og nu støtter Herning Kommune med videreudvikling og vidensdeling.

Såfremt man ønsker at læse referat af hele byrådsmødet, så kan det findes på Herning kommunes hjemmeside.

Dagen efter byrådsmødet blev der ikke overraskende udskrevet folketingsvalg, så nu er en spændende valgperiode skudt i gang.

Det var alt for denne gang. Næste byrådsmøde er mandag d. 22. juni, hvilket er sidste møde inden sommerferien.

Nyhedsbrev fra byrådsmødet – april 2015

mni 05.05. 2015

 

Mulighedskataloget – spareplan for 110 mio kr.

I mandags var byrådet til budgetkonference i Kongrescentret og det vigtigste tema for mødet var at nå til enighed om mulighedskataloget, som er en spareplan for Herning Kommune på årligt 110 mio. kr. Alle udvalg har de seneste måneder arbejdet med de forskellige forslag i mulighedskataloget, og den seneste måned har alle forslag været sendt i høring. Høringssvarene gav anledning til mindre ændringer i forhold til det første præsterede forslag.

 

Det er altid en vanskelig øvelse at skulle pege på besparelsesforslag, men det er godt at det er et enigt byråd, der står sammen om opgaven. Formålet med sparerunden har været at styrke kommunens økonomi. Særligt anlægsområdet trængte til at få tilført midler de kommende år. Det er vigtigt, at kommunen har midler til både renovering og til nye investeringer.

 

Den største ændring i forhold til det oprindelige spareforslag er at fastholde REVA tilbuddet, som er et tilbud om beskyttet beskæftigelse til primært yngre borgere. De penge man skulle have sparet ved lukning af REVA findes nu på andre steder inden for beskæftigelsesområdet. Desuden er en årlig besparelse på 300.000 kroner på Jobbanken, som hjælper sindslidende ind på arbejdsmarkedet taget af bordet.

 

Samtidig har byrådet øget forventningerne til det såkaldte Sverigesprogram, som er en forebyggende indsats over for børn og unge. Sverigesprogrammet har de seneste to år kørt som forsøg i fire af kommunens skoledistrikter, herunder Sønder Felding og Skarrild, men indføres nu i hele Herning Kommune. Man arbejder på at børn og unge skal være så tæt på ”normal-området” som muligt, og derfor forsøger man ved en fokuseret og systematisk indsats at undgå dyre institutionsanbringelser og arbejder mere med professionelle plejefamilier, eller at styrke familie og netværk rundt om barnet. Forventningen er, at det – ud over de menneskelige gevinster – vil medføre en besparelse på mellem seks og syv mio. kr. om året fra 2018 og frem.

 

Det betyder samtidig, at en besparelse på tre mio. kr. om året på tidlig indsats over for børn og unge halveres til en besparelse på 1,5 mio. kr. om året fra 2018 og frem.

På folkeskoleområdet skæres der efter høringsrunden en kvart mio. kr. mindre på den centrale vikarpulje. I stedet reduceres en pulje til kursusafgifter med en kvart mio. kr. mere end hidtil forudsat.

 

Magasinet Det Sker, som omtaler kulturelle tilbud i Herning Kommune, lukker som forudsat i forslaget til spareplan. Men efter høringsfasen er byrådets partier enige om at reservere 300.000 kroner til at nytænke, hvordan kulturinstitutionerne fremover skal kommunikere deres tilbud ud. De 300.000 tages fra Herning Kommunes eventpulje.

 

Spareplanen blev vedtaget af hele byrådet tirsdag d. 28.4. og skal andenbehandles i byrådet 26. maj.

 

Af andre sager på byrådets dagsorden i tirsdags kan nævnes:

 

Dansk Samling repræsenteret i Herning Byråd

Kasper Ravn Fredensborg der blev valgt ind til Herning Byråd på Dansk Folkepartis liste, hvor han fik 190 personlige stemmer. Efter ca. 6 måneder valgte Kasper Ravn Fredensborg dog at blive løsgænger. D. 3. marts meddelte han borgmesteren at han fremover ønsker at repræsenterer Dansk Samling i Herning Byråd, hvilket tirsdag skulle godkendes af byrådet. Det gav anledning til en del debat, og Dansk Folkeparti og Enhedslisten kunne ikke følge indstillingen.

 

Overførsel af uforbrugte midler

I Herning har vi det princip at de enkelte fagudvalg kan anmode byrådet om at overføre budgetbeløb på både drifts- og anlæg til det næste regnskabsår. Det betyder med andre ord, at et eventuelt merforbrug kan overføres til næste regnskabsår, hvor det så er udvalget ansvar selv at få balance igen. Tilsvarende kan man overføre mindre forbrug, hvilket kan give vores institutioner og forskellige enheder et økonomisk incitament til at spare op.

Sanktionslovgivningen vedtaget af regeringen udfordrer dog adgangen til vores overførsler. Derfor er de enkelte udvalg oftest blevet bedt om, at omfanget af deres overførsler skal være det samme som det plejer. Det begrænser vores institutioner i at bruge af deres opsparede midler, hvilket så kommer til at begrænse incitamentet til at spare op, da det jo ikke kan betale sig, hvis man alligevel ikke kan få lov til at bruge pengene.

På Børne- og Familieområdet har man fx ønsket at få mulighed for at anvende nogle af overførslerne. Det kan gøres ved en lidt teknisk ændring, hvor omkring halvdelen af de overførte midler overføres fra 2014 til 2016 (man springer altså 2015 over). Dermed kan midler tages med i budgettet og institutionerne kan få mulighed for at bruge nogle af deres opsparede midler.

På Social- og Sundhedsområdet besluttede byrådet at slå en streg over et overført underskud på knap 8 mio. kr. på hhv. Handikap og Psykiatri, samt på Sundhed og ældre. Et underskud udvalget har skubbet foran sig, og som ville kræve yderligere besparelsestiltag for at komme tilbage i balance.

Tilsvarende er et mindre underskud på Vej og trafik heller ikke blevet overført.

Dette er en afvigelse fra de principper byrådet normalt følger, men som giver rigtig god mening i den økonomiske situation kommunen og de enkelte udvalg er i.

 

Lokalplan på Brændgårdvej i Herning

Herefter var der en del forskellige lokalplaner, der skulle enten foreløbig eller endelig vedtages. Den lokalplan der skabte mest drøftelse var området omkring det gamle bibliotek. Den nye lokalplan giver mulighed for at en del af området kan anvendes til skole- og fritidsformål. På resten af grunden kan der anlægges boldbaner og andre former for friarealer. Nabo til det gamle bibliotek er Midtjyllands Kristne Friskole og de har vist interesse for at købe det gamle bibliotek for at få mulighed for at opføre en multihal og anlægge større friarealer med boldbaner og lignende. Der er mulighed for at bygge nye klasselokaler, kontorlokaler mm. Lokalplanen giver også mulighed for at indrette en daginstitution. Dette har givet indsigelser til forslaget fra to daginstitutioner i området. De har tidligere sammen med Brændgårdskolen givet udtryk for bekymring for, hvad konsekvensen kunne være for dem, hvis MKF fik mulighed for at købe det gamle bibliotek.

Peter Villadsen (SF) og Jørn Erik Vedel (EL) stemte imod indstillingen.

 

Frigivelse af anlægsbevilling til Det legende Hus i Sdr. Felding

Sdr. Felding Hallen v. Vagn Andersen har fremsendt projektforslaget til godkendelse og anmodet om frigivelse af anlægsbevillingen på 8.353 mio kr., som tidligere besluttet af byrådet. Det nuværende driftstilskud på 993.000 kr. forbliver uændret, idet der som følge af udvidelsen/opgradering af hallen forventes yderligere lejeindtægter til hallen.

Halprojektet indeholder bl.a. en om- og tilbygning af den eksisterende hal til et moderne bevægelses- og kulturhus med springgrav, bevægelsessal, motions- og spinninglokaler, squashbaner, klatrevæg, motorikbaner, kultursal mv.

Et længe ventet projekt, som nu forhåbentligt kan komme et skridt videre. Der har været meget stor lokal opbakning til projektet, hvilket finansieringen også vidner om.

 

Det Legende Hus løser et problem for Sdr. Felding skole med utidssvarende idrætsfaciliteter, Sdr. Felding Efterskole slipper for at benytte faciliteter i Troldhede, Sdr. Felding Kulturhus integreres i det nye byggeri, Menighedsrådets konfirmandundervisning får egnede lokaler mm. Alt i alt bliver Det Legende Hus et nyt og stærkt lokalt samlingspunkt.

Jeg glæder mig over at byrådet nu har godkendt anlægsbevillingen og til at vi nu er endnu et skridt nærmere på realiseringen af Det Legende Hus i Sdr. Felding.

 

Endelig godkendelse af kvalitetsstandard for Madservice Herning

Froslaget har været sendt i høring og forslaget blev godkendt af byrådet. Den nye kvalitetstandard for madservice medfører at centralkøkkenet i Herning tilbyder en række ændrede ydelser. Det medfører blandt andet, at der nu kan foretages madbestilling via internettet. Det betyder, at pårørende i højere grad kan hjælpe med bestilling.

Der laves valgmenu for 14 dage ad gangen, hvor borgeren for hver uge får 11 rettet at vælge mellem. Desuden bliver der en mere fleksibel udbringning, hvor borgere der fx bliver udskrevet fra hospital allerede samme dag eller dagen efter kan få leveret mad på hjemmeadressen

 

Godkendelse af Kvalitetsrapport for vores folkeskoler 2013-2014.

Kvalitetsrapporten for skoleåret 2013-14 er den sjette af sin slags, men udformningen af kvalitetsrapporterne har ændret sig løbende.

 

Børn og familieudvalget har fokus på at forenkle kvalitetsrapporten, så den på en enkelt og overskuelig måde viser kommunens og de enkelte skolers resultater i forhold til de nationale mål samtidig med at rapporten kan fungere som et brugbart værktøj for dialog og samarbejde mellem skolerne, politikerne og forvaltningen om kvalitetsudvikling i folkeskolerne.

 

Den nye kvalitetsrapport er primært bygget op omkring målene for folkeskolereformen, hvor målene er, at folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan. Herunder målet for at mindst 80% af elever skal være gode til at læse og regne ifl de nationale test, og at andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år.

 

Desuden skal folkeskolen mindste betydningen af socialbaggrund, hvilket medfører at andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år.

 

Desuden skal tilliden til og trivslen i folkeskolen styrkes. Dette gøres gennem fagligt kompetente undervisere, hvorfor der også måles på skolen andel af linjefagsuddannede lærere.

 

Der er altså en række forskelle på denne og tidligere kvalitetsrapporter, hvilket betyder at ikke alle resultater er direkte sammenlignelige.

 

Overordnet set har Herning Kommune nogle rigtig gode folkeskoler, som løser deres opgave godt. Eleverne klarer sig godt i testene, de gennemfører en ungdomsuddannelse samtidig med at skolerne løser inklusionsopgaven rigtig flot. Omkring 90% er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter afsluttet 9. klasse og folkeskolen inkluderer 95% af alle elever. Samtidig er elevernes fravær lavt, men en decideret trivselsmåling vil først være med i næste kvalitetsrapport. Det skal bemærkes at nogle af vores skoler har en størrelse, hvor få elever kan have stor indflydelse på resultaterne i både den ene og anden retning.

Nyhedsbrev fra byrådsmødet – januar 2015

31.01. 2015

Som noget nyt vil jeg fremover skrive korte nyhedsbreve i forlængelse af hvert byrådsmøde, så interesserede kan følge lidt med i det politiske arbejde. Det kan være med til at give indsigt i de beslutninger der træffes og hvilke begrundelser der ligger bag. Som formand for Børne- og familieudvalget vil det naturligvis være her jeg har den største indsigt. 

Et nyt år er begyndt og det politiske arbejde er også kommet i gang. Alle politiske udvalg har fået den bundne opgave, at anvise besparelsesforslag for 3%, som skal træde i kraft til næste år. Dette arbejde er så småt gået i gang. Økonomien på udvalgte områder er presser og der er behov for at styrke anlægsbudgettet, så der er råd til både nybyggeri og renoveringer. Besparelsesforslagene fra de enkelte udvalg samles i et såkaldt ”mulighedskatalog” som fremlægges for hele byrådet til forårets budgetkonference i slutningen af april. For Børn- og Familieudvalget betyder det eksempelvis, at vi skal anvise besparelser for 43 mio. kr. Det bliver en meget svær øvelse, og vil uden tvivl medføre både serviceforringelser og afskedigelser.

 

Tirsdag d. 27. januar havde vi byrådsmøde. Det var et forholdsvist kort byrådsmøder, hvilket i høj grad var udtryk for, at der ikke var de store sager på dagsorden, og at der var enighed i hele byrådet om alle beslutninger. Jeg vil kommentere enkelte beslutninger.

 

Nyt boligområde i Gjellerup

Der skal nu udbydes byggegrunde nord for Præstehaven i Gjellerup. Der er udarbejdet en lokalplan der giver mulighed for en udstykning af 30 grunde. Dermed er der igen byggegrunde til salg i Gjellerup, hvilket er udtryk for, at vi gerne vil have byggegrunde til salg i alle byer, så det kan fremme bosætning i Herning Kommune.

 

Mulighed for placering af store husdyrbrug

Nok det punkt på dagsorden, hvor jeg forventede den største debat, da Knud Nielsen (S) og Jørn Erik Vedel (EL) på forhånd havde taget forbehold på beslutningen på udvalgsmødet i Byplanudvalget. Begge valgte dog at tiltræde indstillingen. Sagen handler om udpegning af områder i kommunen til store husdyrbrug. Der er ingen tvivl om, at landbruget er et meget vigtigt erhverv, da det skaber indtægter og arbejdspladser. Derfor vil man på den ene side gerne tilgodese landbruget, og på den anden side tage hensyn til eksempelvis bosætning, drikkevand og natur. Beslutningen medfører, at der på omkring 25% af kommunens areal er mulighed for at etablere store husdyrbrug. En beslutning Venstre er rigtig godt tilfreds med.


Lokalplan for Svæveflycenter Arnborg

En ny lokalplan for området ved Svæveflycenter Arnborg blev endelig vedtaget. Lokalplanen giver nu mulighed for udvidelse af Svæveflycenter Arnborg. Det betyder, at der kan opføreres ny hangar-, kursus- og andre nødvendige servicefaciliteter. Herunder også hytter til overnattende gæster på centret. Dermed kan byrådet imødekomme et længe ventet ønske om udvidelse og forbedring af faciliteterne i Arnborg.

 

Tilskud til ”Projekt Brandkadetter”

Projekt Brandkadetter er et social projekt, der er målrettet udsatte børn og unge. Tilbuddet er støttet af Veluxfonden og er en integrationsindsats ud fra den tanke, at det er bedre at unge mennesker lærer at slukke brande end at tænde dem.

Op mod 60 unge vil i løbet af de næste 3 år få mulighed for at blive uddannet brandkadetter. De får en meningsfuld brand- og førstehjælpsuddannelse, som i alt løber op i 120 timers undervisning i ildslukning, røgdykning mm. Der fyres op under ansvarsfølelsen og samtidig fornemmelsen af at være en del af et fællesskab. Da de unge er under 18 år må de ikke udføre brandmandsarbejde, men bliver en del af brandkorpset, deltager i de ugentlige træningsaftener og hjælper til med andre opgaver end brand. Når de bliver 18 år kan de evt blive tilbudt et job som frivillig brandmand. En ny og spændende måde at hjælpe unge der har det svært og der er gode erfaringer fra både ind- og udland. Et projekt jeg ser frem til at følge.


Penge til forbedret ventilation på Sdr. Felding Skole

Arbejdstilsynet har været på besøg på vores skole og har givet Herning Kommune et påbud om at forbedre ventilationen flere steder på Sdr. Felding Skole. Der er afsat 3.350.000 kr til ventilation, samt vil der være midler til mindre renovering. Blandt andet nye lofter, da de nuværende indeholder asbest. Så lidt penge kommer der dog til forbedringer på skolen, om end jeg gerne havde set vi samtidig kunne gå i gang med den større renovering af mellemtrin og overbygning. Et tiltrængt løft af skolen, som jeg naturligvis arbejder videre på kan blive fremrykket.

Temamøde om bosætningsmønstre

Forud for byrådsmødet havde vi et kort temamøde om bosætningsmønstret for borgere i Herning Kommune. På baggrund af en større analyse blev vi præsenteret for konklusioner for, hvad der har betydning for, at nogle flytter både til og fra Herning Kommune. Analysen viste, at mange ønsker om at bosætte sig i centerbyer og forstæder ud fra den betragtning, at man gerne vil bo i trygge boligkvarterer. Der er fokus på skoler og daginstitutioner, hvilket tyder på at det ofte er børnefamilier, der søger til Herning. Samtidig er der fokus på pris og arbejdspladser. Og samtidig ønsker man en spændende Herning City.

 

De næste par dage deltager jeg i Børnetopmødet i Ålborg, hvilket plejer at være utrolig spændende og inspirerende. Der deltager politikere, embedsmænd og interesseorganisationer fra hele landet. Over 2000 deltager i dette års børnetopmøde.

Med venlig hilsen

Dorte West

 

En god tid for Sønder Felding

04.11. 2013

 

Af Dorte West (V)

Et tilbageblik


Tirsdag d. 29. oktober var sidste byrådsmøde inden kommunalvalget. Der var ikke mange punkter på dagsorden, men man kunne mærke at politikerne følte stor trang til at markere sig en sidste gang i håb om at blive nævnt i avisen. Valget nærmer sig.

Den nuværende byrådsperiode rinder snart ud og torsdag d. 19. november bliver det afgjort, hvem der får lov til at indtage pladserne i det nye byråd. Der er mange håbefulde kandidater, og der er hård kamp om pladserne til dette valg. Jeg har valgt at genopstille, da jeg fortsat gerne vil være Sdr. Feldings lokale politiker i byrådet.

Jeg tillader mig at lave et lille tilbageblik på de sidste fire år.
På baggrund af den store lokale opbakning, som jeg fik ved sidste valg, opnåede jeg en drømme-konstituering i byrådet. Jeg fik plads i det magtfulde Økonomi- og Erhvervsudvalg, der udstikker de overordnede rammer og retningslinjer for den samlede økonomi. Her hjalp min uddannelses-mæssige baggrund som Cand. Oecon, med speciale i offentlig økonomi mig også. Endvidere fik jeg plads i Børne- og familieudvalget, hvor jeg på baggrund af min erfaring fra bestyrelsesposter i hhv. dagplejen, Børnehaven Solsikken og Sdr. Felding Skole følte mig godt klædt på til at kunne gå ind i den politiske proces. Desuden er jeg selv underviser (lektor) på Vestjydsk Handelsgymnasium i Skjern, hvor jeg underviser jeg i samfundsfag og international økonomi. Det giver mig stor indsigt i, hvad der kræves af de unge, når de forlader folkeskolen.

Jeg husker tydeligt den dag, da min første dagsorden til Økonomi-og Erhvervsudvalget ankom med bud i tre store kuverter. Det var en torsdag eftermiddag og mødet skulle afholdes den førstkommende mandag. Der var flere hundrede sider materiale. På spørgsmålet om hvordan jeg bedst kunne an-gribe den store stak, var svaret: at jeg bedst kunne lære det på den hårde måde – det vil sige, ”find selv ud af det” ! Det gjorde jeg så og efterhånden, som der rullede flere dagsordener ind, flere mø-der blev afholdt, fik jeg mere og mere overblik over den kommunale økonomi, samarbejdet med forvaltningen, visionsplaner, strategisk politiske meldinger og ikke mindst dét at træffe svære politiske beslutninger. Det første år bød nemlig på voldsomme store besparelser, og der var ikke den sten, som ikke blev vendt. Til gengæld kom der styr på økonomien, der dog stadig er udfordret. Herning har det 3. laveste skatteniveau blandt de 19 kommuner i Region Midt.

På børne- og familieområdet var den første større opgave ”Midtbyrokaden” på skoleområdet i Herning midtby, og efterfølgende den store strukturanalyse på daginstitutionsområdet, der medførte flere fusioner og enkelte lukninger. Herunder desværre også institutionen i Stakroge, der på grund af børnetallet ikke længere kunne opfattes som fagligt eller økonomisk bæredygtig. Det var en svær beslutning at være med til, da rammerne for børnene i Stakroge har været rigtig gode, og forældre og borgere kæmpede hårdt for deres institution. Jeg føler mig dog overbevist om, at de børn og pædagoger, der blev overflyttet til Sdr. Felding er blevet godt modtaget. Strukturændringerne medførte reducerede udgifter til primært mursten og lederlønninger på over 12 mio kr. årligt. Pengene har fået lov til at blive på området. Det første års besparelser gik primært til udvidelse af vuggestuepladser, herunder til ny vuggestue i Sdr. Felding, hvilket hører sig til i en centerby.

Jeg har været med til at træffe et hav af beslutninger. Det har været fire spændende år, og jeg er meget tilfreds med den indflydelse jeg har haft på den førte politik i Herning. Jeg gik til valg på at skaffe flere timer til folkeskolen, at sikre gode pasningsforhold til vores børn, vuggestue i Sdr. Felding, at etablere flere multihaller, 50 m. bassin i Herning, attraktive byggegrunde, gode vilkår for erhvervslivet, og at udnytte vores gode beliggenhed ved Skjern å. Jeg er derfor rigtig godt tilfreds med at kunne sige, at jeg har opnået alle mine politiske mærkesager. Vores beliggenhed ved Skjern Å kunne udnyttes endnu bedre, men ind til videre er Nationalpark forslaget sendt til hjørnespark. Men mange ideer kan stadig udvikles uden Nationalpark status.

Vi lavede en rigtig god aftale med Herning Egnens lærerforening om, at såfremt de kunne ”levere” flere timer til eleverne, så ville byrådet doble op. Alle klassetrin kom herved op på - eller over det vejledende timetal, men den ordning bliver nu overhalet af den nye skolereform. Vi har fået en vuggestue med plads til 12 børn i Solsikken. Der er afsat penge til renovering og tilbygning til Sdr. Felding hallen og ikke mindst nyt tag. Vi har 10 nye byggegrunde, der netop nu er ved at blive udstykket ved Præsteskoven. Der bygges et nyt 50 m. bassin og to mindre træningsbassiner ved Herning Svømmehal i løbet af 2014, hvilket dækker et stort behov for mere vand. Herning Kommune er kåret til at være landets mest erhvervsvenlige kommune i 2012 af Dansk Industri, og vi fik 2. pladsen i 2013. Vi har fået en ny bro over åen, en kærlighedssti og landart-hjerterne syd for Præsteskoven.

Der er flere gode historier fra Sdr. Felding. Blandt andet kan nævnes, at skolen har fået en del af EGJ-midlerne til renovering, Svanholm Sø projektet er gennemført, Dagmar Bio har fået midler til driften, ny legeplads er på vej ved Præsteskoven. Projekter der er båret frem af ihærdige ildsjæle fra Sdr. Felding.

Jeg håber på, at jeg igen får lokal opbakning, så jeg kan fortsætte mit politiske arbejde.

Hvilke mærkesager har jeg så til næste periode?
•    Implementering af den nye folkeskolereform, hvor der skal være fokus på faglighed og trivsel for alle børn. Herunder vil jeg kæmpe for at skaffe midler til renovering af Sdr. Fel-ding skole, så vi har en skole der kan leve op til reformens krav. Det er særligt mellemtrinet og overbygningen på skolen der trænger til renovering.
•    At vi fortsat har landets bedste erhvervsvilkår, så vi kan fastholde og gerne udvide antallet af arbejdspladser i kommunen. Det er altafgørende for, at vi har råd til den velfærd, som vi ønsker for både unge og ældre.
•    Der skal være opbakning til lokale initiativer, så vores lokale ildsjæle får hjælp til de pro-ekter der sættes i gang lokalt. Det gælder både i landsbyer, centerbyer, forstæder og i Herning by. Der skal laves en ny udviklingsplan for Sdr. Felding.
•    Jeg vil kæmpe for en stabil økonomi, så vi undgår store besparelser. Særlig området for ældre har været hårdt ramt af besparelser pga tidligere tiders budgetoverskridelser på området.
•    Udvide palletten af videregående uddannelser i Herning, så flere af vores unge kan læse videre i Herning, og forhåbentligt bliver boende. 

Med et genvalg håber jeg fortsat, at byens borgere, foreninger og institutioner vil invitere mig til de-res møder eller holde mig underrettet, hvis der er emner, som de gerne vil præsentere mig for eller diskutere med mig. Jeg møder meget gerne op.

Mit politiske arbejde har ført flere ting med sig. Først og fremmest deltager jeg i Sdr. Felding Lo-kalråds møder, hvilket giver mig masse gode informationer om, hvad der rører sig lokalt. Jeg har siddet i Jubilæumskomiteen for fejring af Herning 100. Jeg er kommunens repræsentant i besty-relsen for Herning Gymnasium. Jeg sidder i et for de fleste totalt ukendt nævn under Økonomi- og Indenrigsministeriet, der hedder ”Fordelingsnævnet”, der er et ministerielt udvalg, der behand-ler klager over fordeling af selskabsskattekroner imellem kommunerne. Uden for politik er jeg med-lem af Herning Folkeblads Fondsbestyrelse, hvor jeg repræsenterer det sydlige opland i kommunen. Jeg er netop indtrådt i bestyrelsen for Familiehøjskolen i Skærbæk, som KFUK’s repræsentant. Så der er nok at tage sig til, når man samtidig har tre aktive børn på hjemmefronten.

Der er arbejde og udfordringer i at være byrådspolitiker, men det er spændende og det giver indflydelse på den retning, man ønsker kommunen skal udvikle sig i. Jeg glæder mig over de initiativer jeg som byrådspolitiker har haft indflydelse på, og håber på endnu en periode. Det store engagement der er fra mange borgere i Sdr. Felding gør det samtidig også lettere for mig at bidrage på det politiske niveau. Lad os fortsætte samarbejdet.
 

21.04. 2013

Af Dorte West (V)

Der er rigtig meget at glæde sig over for tiden i Sdr. Felding. I fredags var der indvielse af vores nye vuggestue, som er en del af Børnehaven Solsikken. Der er plads til 12 børn (mariehøns) i vug-gestueafsnittet, som er en helt ny tilbygning til børnehaven.

Den nye tilbygning er virkelig blevet flot. Ud over selve vuggestueafsnittet er der bygget et stort fællesrum og et nyt indgangsparti. Det glæder mig, at der nu er vuggestuetilbud i 12 ud af 13 pasningsdistrikter i kommunen, da det er et stort ønske fra børnefamilier i dag, at de har valget mellem dagpleje og vuggestue.

På byrådsmødet i tirsdags frigav vi anlægsbevillinger for 45 mio. kr. til 18 af kommunens folkesko-ler. Omkring halvdelen af midlerne går til forbedring af indeklima, og den anden halvdel går pri-mært til renovering af faglokaler.

For Sønder Felding skoles vedkommende er der nu midler til bl.a. renovering af hjemkundskabslokalet og de gamle 60’er toiletter i skolegården. Jeg ved, at begge re-noveringsprojekter har været et stort ønske for skolen gennem flere år.

På samme byrådsmøde blev der yderligere frigivet en anlægsbevilling på godt 36 mio. kr til bygge-modning og færdiggørelse af specifikke udstykninger rundt om i kommunen. Herunder også ud-stykning af 8 byggegrunde ved Præstebakken i Sdr. Felding. En udstykning der var helt nødvendig, da der ikke var flere kommunale grunde til salg i byen.

Og sidst men ikke mindst er der nu frigivet 8,3 mio. kr. til ”Det Legende Hus” – en udvidelse og re-novering af Sønder Felding Hallen. Indsamlingsudvalget til Det Legende Hus har gjort et kæmpe stykke arbejde, og indsamlingen er nået op på godt 2,02 mio. kr., hvilket er nok til, at Herning Kommune nu frigiver penge til projektet.

Der har været kæmpe opbakning fra byens borgere og virksomheder, og jeg syntes, det er utroligt flot, at vi på relativ kort tid har fundet så mange penge. Jeg ved, at indsamlingsudvalget arbejder videre på at søge yderligere midler fra erhvervslivet og forskellige fonde, så man kan komme op på 13,5 mio. kr., som udgifterne forventes at løbe op i.

Så der er meget at glædes over. Det er et kæmpe løft for byen, at der er udvikling og forskønnelse på vej. Takket være økonomisk opbakning fra kommunen, byens borgere og erhvervsliv og ikke mindst takket være en masse frivillig arbejdskraft fra ihærdige ildsjæle i byen.

Det er ikke mindst glædeligt i en tid, hvor et andet privat initiativ i vores bymidte syntes at trække byforskønnelse i den stik modsatte retning til stor frustration og bedrøvelse for mindst lige så mange Sønder Felding borgere. Jeg glæder mig over de initiativer, jeg som byrådspolitiker har haft mulighed for at have positiv indflydelse på.

Nyt fra byrådet

27.01. 2013

Af Dorte West januar 2013


Efter opfordring fra lokalrådet vil jeg jævnligt bringe lidt nyt fra byrådets arbejde. Vi har nu taget hul på år 2013, hvilket på mange måder bliver et spændende år.

Vi kan snart slå dørene op for vores nye vuggestue i Sdr. Felding. Byggeriet er i fuld gang og alle glæder sig vist til at tage de nye lokaler i brug.

Samtidig er der afsat midler til, at vi kan gå i gang med det udvide og renovere Sdr. Felding hallen allerede i år. Halprojektet ”Det legende hus” er et flot og spændende projekt, og takket være en masse frivillige, så går indsamlingen af midler så vidt vides rigtig fint. Det bliver spændende at følge den videre proces, og det er godt at mærke den lokale opbakning til projektet.


Den kommunale økonomi er stadig præget af stram økonomisk styring, og kigger vi ud i horisonten ville denne udvikling fortsætte, så langt øjet rækker. Den demografiske udvikling med en større andel af ældre, der over de kommende år forlader arbejdsmarkedet, og med nogle mindre årgange til at tage over, vil yderligere presse de kommunale budgetter.

Skal der sættes nye projekter i gang, kræver det oftest at pengene findes indenfor udvalgenes egne områder. Det betyder, at man er nødt til at tænke i effektiviseringer og strukturændringer, hvis man vil undgå generelle besparelser.

 

Mit første år i Herning byråd var præget af meget store besparelser. Ikke mindst på Social og Sundhedsområdet. Der er kommet langt bedre styr på økonomien, hvilket forhåbentligt betyder, at det nye byråd i 2014 ikke skal starte med den samme svære øvelse.


Regeringen har sat en reform dagsorden, her under varsles der om en ny folkeskole-reform. En reform der har rigtig mange gode intentioner for vores børn uddannelse. Der er fokus på fagligheden og børnenes generelle trivsel. Det vil bla. medføre, at vores børn skal have en noget længere skoledag, lærerne skal have linjefag i de fag de underviser i, børnene skal være mere fysisk aktive i løbet af en skoledag osv. osv.

Der er stadig mange uafklarede spørgsmål, men nok mest af alt i forhold til, hvordan reformen med de mange ekstra timer til eleverne skal finansieres. Følger der penge med eller skal pengene findes i strukturelle omlægninger på skoleområdet, ved ændringer i lærernes arbejdstidsaftaler.

Hvad med vores fritidshjem og SFO’ere, når børnene skal gå længere tid i skole? Vi er klar til at tage fat, når og hvis reformen bliver vedtaget.
Nogle af de store spørgsmål der trænger sig på lokalpolitisk lige nu. er emner som: den lokale beskæftigelsesindsats, separering af spildevand, placering af vindmøller, flytning af centralbiblioteket og tomme butikker i Herning midtby, kommuneplaner mm. Der er nok af udfordringer at tage fat på.


2013 er også året hvor Herning by har 100 års købstadsjubilæum. Det hele skydes i gang fredag d. 9. februar og fortsætter 100 dage frem. Målet for jubilæumskomiteen har været, at der hen over de 100 dage skulle være mindst 100 arrangementer, som skulle være med til at fejre jubilæet.

Med stor opbakning fra lokale virksomheder, institutioner og foreninger er antallet af arrangementer nu oppe i nærheden af 150, og vil være noget for enhver smag. Det viser endnu en gang, at borgerne i Herning kommune er gode til at stå sammen, gode til at tage initiativ og ansvar. Typovizion - Typo3 CMS & kurser